Tagged with: YetiForce

#0 Szanse sprzedaży

01

Szanse sprzedaży są najważniejszym elementem procesu sprzedażowego. Ich głównym zadaniem jest porządkowanie informacji dotyczących całego procesu sprzedażowego w jednym miejscu, na podstawie, którego pozostałe elementy systemu będą raportowały i dokonywały analiz. Każda sprzedaż, która powstaje już na początku konwersji leada do kontrahenta powinna się rozpoczynać utworzeniem nowej szansy sprzedaży.

#5 Sales orders

02

An order can be generated after a quote has been accepted and the appropriate status is included.   An order is a formal document that binds the corporation and its accessibility to management is important for customer service and deliver.  To further assist management, particular elements in a project are generated on the basis of an order.

Analiza systemów open source za pomocą Observatory

Analiza otwartych systemów CRM

W internecie jest dostępnych wiele narzędzi online, które pozwalają producentom, dostawcom i klientom weryfikować aktualny stan zabezpieczeń ustawiony dla systemu dostępnego online. Choć systemy klasy CRM/ERP najczęściej nie są dostępne publicznie, o tyle wersje demo producentów już tak. Postaramy się przybliżyć tematykę zabezpieczeń, które są istotne dla każdego systemu webowego a tym bardziej dla projektów open source, które każdy może dowolnie dostosować pod swoje wymagania, również te, związane z bezpieczeństwem.

Analysis of open source systems with Observatory

Analiza otwartych systemów CRM

There are many tools available online that allow producers, providers, and customers to verify the current security status set for an online system. Although CRM/ERP systems are not usually publicly available, demo versions can be easily accessed. We will try to explain security issues that are significant for every web system, especially for open source projects that can be adjusted to everyone’s individual requirements, including those related to security.

Automation of notifications in tickets

01

If YetiForce is meant to be a key tool for the optimization of procedures, then some of the processes need to be automated. One of the ways to do it, is to automate the support process, which is based on the Tickets module. All tools required for it are built-in by default to YetiForce so they need to be activated and adjusted to the requirements of a company. 

Automatyzacja powiadomień w zgłoszeniach

01

Jeżeli system ma być kluczowym narzędziem w optymalizacji procesów, to część z tych procesów należy automatyzować. Jednym ze sposobów jest automatyzacja procesu wsparcia, który bazuje na module zgłoszeń. Wszystkie konieczne do tego celu narzędzia, są domyślnie wbudowane w system YetiForce, a więc to co musimy zrobić to je aktywować i dostosować do wymagań firmy.

B2C vs B2B - in marketing

01

Many users often ask whether the system is dedicated for B2B or may it also include B2C. If you look at it from a business point of view and analyse marketing processes, you realize that these groups are nearly the same, because you have to perform similar actions to win them. In this article, we will only focus on the marketing aspect, because in the sales process there are different considerations and are addressed in a separate post.  

B2C vs B2B - w marketingu

01

Wielokrotnie użytkownicy systemu zastanawiają się, czy system ten jest przeznaczony dla B2B, czy też dla B2C. Od strony biznesowej i zachodzących procesów marketingowych grupy te niewiele się od siebie różnią, albowiem musimy dokonać podobnych zabiegów aby ich pozyskać. W tym artykule skupimy się tylko na aspekcie marketingowym, ponieważ proces sprzedażowy i poszczególne różnice zostały omówione w oddzielnym wpisie.

Charts

Charts are used to present data, their variability and relations between them. Displaying gathered pieces of information in the form of diagrams makes it significantly easier to understand the content and links between them.

The YetiForce system provides the option to add graphs based on filters that can be created and modified to fit the users’ preferences using data from more than 50 modules. Thanks to this solution we no longer have to analyze the data on our own because the system will do that for us.

Dashboard - informacje podstawowe

Ekran monitorowania systemu prezentuje trzy różne typy informacji [ostrzeżenia systemowe zaszyte przez producenta, widżety z ważnymi informacjami o systemie oraz blok ze skrótami, które pozwalają szybciej przejść do ulubionych narzędzi.

How to change the YetiForce logo to a custom one?

System customization is extremely important as it allows for creating a system that is more fit for its users, especially if we want to change the basic elements like the logo. By default, the YetiForce logo is placed in a few places in the system. If you want to know how to customize it - this article is for you.

How to enter new leads?

01 leads

The question seems trivial, but it is necessary to remember that there is a certain type of philosophy embedded into the system and has an impact on other processes. If a lead is not marked properly at the beginning, it can cause undesirable effects. We recommend reading this article that describes in details module mechanisms and logic.

Jak wprowadzać leady?

01 leads

Pytanie wydaje się trywialne, lecz należy pamiętać, że aplikacja YetiForce ma zaszytą pewną filozofię, która następnie jest uwzględniania w wielu innych procesach. Jeżeli źle oznaczymy leada już na samym początku, może to mieć niepożądane konsekwencje w kolejnych procesach. Dlatego proponujemy zapoznać się z tym artykułem, który krok po kroku opisuje mechanizmy i logikę działania modułu leady.

Jak zmienić logo YetiForce na własne?

Personalizacja systemu jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na tworzenie bardziej dopasowanego systemu dla jego użytkowników, w szczególności gdy chcemy zmienić podstawowe elementy tj. logo. Domyślnie w systemie logo YetiForce jest umieszczone w kilku miejscach, przeczytaj cały artykuł jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zmienić logo w aplikacji!

Kampania reklamowa

Kampania marketingowa to zespół działań mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. W systemie YetiForce istnieje możliwość zarówno założenia i śledzenia wyników kampanii reklamowej, jak i możliwość przeprowadzenia kampanii mailowej we własnym zakresie. W systemie funkcjonalności te dostępne są w profilu użytkownika w menu "Marketing" pod pozycją "Kampanie".
[12 3  >>