Open source według YetiForce

Stworzyliśmy niesamowity produkt rozpowszechniany jako otwarte oprogramowanie, które daje nieograniczone możliwości dla biznesu. Poznaj zalety licencji YetiForce Public License v3 i wykorzystaj ją w organizacji.

Dlaczego YetiForce stworzył własną licencję?

Spośród wszystkich licencji open source, nie znaleźliśmy żadnej, która spełni dwa najważniejsze założenia:

 1. Da nieograniczone możliwości użytkownikowi końcowemu.
 2. Będzie chronić i popularyzować YetiForce.

Pomimo, że są licencje, które w pełni realizują punkt 1, to jest niewiele licencji, które właściwie spełniają punkt drugi naszych założeń. W szczególności, że licencja ma chronić YetiForce w taki sposób, aby bardziej opłacało się rozbudowywać oprogramowanie z nami, niż tworzyć kolejne forki oprogramowania. Pisząc "chronić" mamy na myśli niepotrzebne forkowanie projektu i dzielenie społeczności.

Aby lepiej zrozumieć problem opiszemy to na przykładzie najpopularniejszych licencji:

 • MIT & BSD - są to bardzo dobre licencje liberalne, ale w żaden sposób nie chronią produktu i marki tzn. w każdej chwili inny producent może wykorzystać całą pracę włożoną w YetiForce i udostepniać ją pod inną marką bez żadnych korzyści dla społeczności i produktu YetiForce.
 • GPL & LGPL - są to bardzo dobre licencje, które w sposób prawidłowy chronią produkt pod kątem rozpowszechniania i tworzenia rozwidleń, ale wprowadzają zasadę "copyleft", która nie jest mile widziana w wielu organizacjach. Jednocześnie licencje te, zbyt słabo chronią markę YetiForce.
 • AGPL - jest to licencja bardzo problematyczna prawnie, oprócz wad i zalet opisanych w sekcji GPL & LGPL dochodzi problem z momentem w których dochodzi do "rozpowszechnienia" oprogramowania, dlatego wiele dużych organizacji całkowicie zakazuje używania oprogramowania na tej licencji. 
 • OSL - tak jak w przypadku licencji GPL & LGPL mamy tutaj niewystarczającą ochronę marki YetiForce a dodatkowo problem z dotrzymywaniem zasad zapisanych w licencji, powoduje, że licencja ta jest wysokiego ryzyka i nie powinna być używane przez producentów oprogramowania [w/w ryzyka nie dotyczą użytkowników, którzy korzystają z oprogramowania na tej licencji].

Licencja YetiForce Public License v4

Poniżej znajduje się treść licencji, którą stworzyliśmy aby dostarczać otwarte oprogramowanie klasy enterprise dla najbardziej wymagających organizacji:

YetiForce Public License v4
Producent: YetiForce Sp. z o.o., PL1180002425
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (rejestracja Oprogramowania)

Gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego Oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. Każdy plik będący na niniejszej licencji, musi zawierać treść tej licencji lub link do treści licencji;
 2. Oprogramowanie musi, o ile jest to technicznie możliwe, zostać zarejestrowane u Producenta Oprogramowania za pomocą wbudowanego formularza albo za pośrednictwem wiadomości Email zgodnie z opisem na stronie WWW Producenta. Obowiązkowi rejestracji podlega każdy Podmiot, który korzysta, konfiguruje lub modyfikuje Oprogramowanie, niezależnie czy czyni to dla siebie czy na zlecenie innych podmiotów. W przypadku zespołów osób, tj. organizacja, firma, rodzina lub dowolna grupa osób, wystarczy zarejestrować tylko zespół osób podając dane organizacji/firmy lub dane jednej osoby z rodziny/grupy. Jeżeli pomimo wielu prawidłowych prób rejestracji Oprogramowania nie ma kontaktu z Producentem, Podmiot może samodzielnie wygenerować klucze rejestracji;
 3. Dane przekazane do rejestracji muszą być prawdziwe, a wszystkie przekazane informacje rejestrowe mogą być wykorzystane przez Producenta do celów marketingowych (tj. przygotowanie statystyk, publikacja na stronie www). Producent nie sprzedaje i nie przekazuje tych danych innym podmiotom oraz gwarantuje poufność danych osobowych;
 4. W systemie nie można zmieniać zawartości stopki systemu, wydruków i maili (w tym linków i mechanizmów kontrolujących rejestrację produktu oraz zakup produktów płatnych) chyba, że uzyska się pisemną zgodę Producenta lub kupi się oficjalny dodatek Producenta, który modyfikuje stopkę. Stopkę można dostosować kolorystycznie, pod warunkiem utrzymania czytelności zawartości stopki.
 5. W przypadku produktów oznaczonych jako płatne, należy zakupić u Producenta lub u oficjalnego Partnera Producenta odpowiednią licencję/subskrypcję;
 6. Podmiot korzystający z Oprogramowania, jest zobowiązany do przechowywania historii zmian wprowadzanych w Oprogramowaniu oraz na żądanie Producenta umożliwić kontrolę, która zweryfikuje czy Podmiot przestrzega zapisów niniejszej licencji. Kontrola nie może odbywać się częściej niż raz na 3 lata;

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH.
W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWADZANIEM GO DO OBROTU.

Różnica pomiędzy YFPL v4 a licencją MIT

Licencja MIT jest uznawana za jedną z najbardziej liberalnych licencji na świecie, akceptowana i wdrażana w dowolnej wielkości organizacji. Dlatego naszą licencję [YFPL v4] oparliśmy właśnie na licencji MIT dodając w niej dwa dodatkowe punkty, które pozwolą lepiej chronić markę YetiForce i popularyzować produkt na całym świecie. 

 1. W naszej licencji dodaliśmy zapis, wymuszający zarejestrowanie produktu [dzięki temu, wiemy kto korzysta z oprogramowania i w którym kierunku powinniśmy je rozwijać]. W samej rejestracji podajemy tylko dane publiczne [np. w przypadku firm jest to nazwa firmy, adres, kraj, wielkość organizacji], a dane te mogą być opublikowane na stronie WWW producenta [np. lista firm używających YetiForce].
 2. Nie można usunąć stopki, w której zawarte są informacje o producencie oprogramowania i stanowią w pewnym sensie promocję marki tzn. pracownicy firm, którzy korzystają z oprogramowania widzą informacje kto jest producentem.

YetiForce dopuszcza możliwość zmiany licencji [usunięcia lub dodania zapisów licencji lub zmiany na inną licencję], ale każdorazowo wymaga to podpisania porozumienia pomiędzy stronami.

Korzystanie z licencji w praktyce

Dwa ograniczenia, które dodaliśmy nie wpływają na otwartość rozwiązania dla biznesu. Możesz dowolnie zmieniać system bez żadnych ograniczeń [musisz zachować tylko stopkę w niezmienionej formie, ale możesz ją dostosować kolorystycznie lub możesz ją wyłączyć odpłatnie z perspektywy aplikacji w Marketplace].

Ograniczenia, które dodaliśmy przede wszystkim chronią nasz produkt i markę przed niekorzystnym dla społeczności rozwidlaniem projektu na mniejsze. Chcemy wspólnie z innymi tworzyć jeden system, aby móc konkurować z dużymi projektami, które nie są rozwiązaniami otwartymi.

Czy YetiForce może być rozpowszechniany na innej licencji?

Tak, ale każdorazowo wymagane jest podpisanie z firmą YetiForce oddzielnej umowy określającej nowe warunki licencyjne dla oprogramowania. Zmiana zapisów licencji lub zmiana na inną licencję np. MIT musi być podyktowana korzyścią biznesową dla społeczności YetiForce lub dla marki YetiForce.

 • Saturday, 12 September 2020