Przekazanie autorskich praw majątkowych

Licencja YetiForce nie ogranicza w żaden sposób przekazywania autorskich praw majątkowych dla zmian, które zostały wprowadzone przez osoby, firmy, producenta czy też partnerów.

Czym jest przekazanie autorskich praw majątkowych?

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest trochę jak umowa na sprzedaż samochodu. Po jej podpisaniu jedyną osobą uprawnioną do korzystania z utworu staje się nabywca. Pierwotny uprawniony po jej podpisaniu traci wskazane w umowie prawa majątkowe i nie może z nich korzystać. W praktyce oznacza to, że autor wprowadzonych zmian, może samemu decydować co się dzieje z jego kodem, ponieważ licencja YetiForce w żaden sposób nie wymusza stosowania zasady "copyleft".

Zawsze należy pamiętać, że o ile mamy dowolność co do przekazywania praw dla swojego kodu o tyle szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku modyfikacji niektórych bibliotek np. bibliotek na licencji LGPL/GPL/AGPL/OSL, ponieważ mogą one wymuszać dla zmian, które w tych bibliotekach zostały wprowadzone, pozostawienia licencji tej samej, na której jest biblioteka,

Dla jakich funkcjonalności warto przekazać autorskie prawa majątkowe? 

Każda nowa funkcjonalność, która zawiera część opracowań klienta oraz jego know-how powinna zostać mu przekazana razem z autorskimi prawami majątkowymi. Aby wykluczyć wątpliwości co do funkcjonalności, które mają zostać przekazane, należy sporządzić szczegółową listę funkcjonalności jeszcze na etapie analizy, dla których Wykonawca przekaże wszystkie autorskie prawa majątkowe.

Dla jakich funkcjonalności nie warto przekazać autorskich praw majątkowych?

Wszystkie zmiany, które nie wydają się istotne z perspektywy ochrony praw własności klienta oraz nie naruszają jego know-how powinny pozostać na licencji producenta oprogramowania. W szczególności dotyczy to zmian, które rozbudowują istniejące funkcjonalności [dla przykładu: rozbudowanie wyszukiwarki wbudowanej w system]. Jeżeli zostaną przekazane prawa do rozbudowanej wyszukiwarki, wówczas nowe wersje systemu nie będą zawierały tej zmiany, co w praktyce będzie powodowało następujące problemy:

  • utrudniona aktualizacja podstawowych funkcjonalności systemu;
  • ponowne pisanie podobnego kodu razem z rozwojem funkcjonalności przez producenta a co za tym idzie, będzie dochodzić do konfliktów kodu pomiędzy tym co znajduje się w aplikacji, a tym co posiada klient;
  • kod, do którego praw nie ma producent najcześciej jest nierozwijany przez klienta, a więc szybciej powstaje dług technologiczny;
  • wyższe koszty utrzymania i rozwoju;

Przekazywanie autorskich praw majątkowych z perspektywy producenta

Producent oprogramowania YetiForce może przekazać autorskie prawa majątkowe dla każdego nowego utworu, który jest realizowany na zamówienie klienta lub partnera o ile zostało to opisane w zamówieniu i zaakceptowane przez Strony.

Przekazywanie autorskich praw majątkowych z perspektywy partnera

Partner YetiForce Integrator może przekazać autorskie prawa majątkowe dla każdego nowego kodu wytworzonego przez Producenta na rzecz Partnera, który jest realizowany na zamówienie klienta o ile zostało to opisane w zamówieniu i zaakceptowane przez Strony.