Użytkownicy - informacje podstawowe

Użytkownicy to osoby, które mogą logować się do systemu YetiForce i pracować na nim zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Szczególną grupą użytkowników są użytkownicy administratorzy, którzy oprócz logowania się na część użytkownika standardowego, mogą dodatkowo zalogować się do panelu konfiguracyjnego, w którym można zarządzać całym systemem.

Lista użytkowników

uzytkownicy lista

Pierwszym ekranem dostępnym dla administratora systemu, który wejdzie do modułu użytkownicy, jest lista wszystkich użytkowników z możliwością ich filtrowania, sortowania i wyszukiwania.Domyślnie na liście użytkowników mamy do dyspozycji następujące filtry:

 1. Aktywni użytkownicy - to lista użytkowników, którzy znając poprawne dane do logowania, mogą się do systemu zalogować.
 2. Nieaktywni użytkownicy - to lista użytkowników, którzy nie mogą logować się do systemu.
 3. Użytkownicy, którzy muszą zmienić hasło - to lista użytkowników, którzy muszą zmienić hasło podczas logowania.

Bezpośrednio na liście użytkowników, oprócz filtrowania, możemy również wyszukiwać i sortować po kolumnach. Lista kolumn dostępnych na widoku listy użytkowników jest konfigurowalna z poziomu pliku głównego modułu.

Dodawanie użytkownika

Proces dodawania użytkownika jest bardzo prosty, wystarczy, że na liście użytkowników klikniemy na przycisk "+ Dodaj użytkownika" co spowoduje uruchomienie formularza.

uzytkownicy dodawanie

Utworzenie nowego użytkownika wymusza na administratorze uzupełnienie wymaganych pól do których należy zaliczyć przede wszystkim:

 • Nazwa użytkownika [jeżeli integrujemy się z usługą LDAP, warto używać tych samych nazw logowania w obu systemach].
 • Imię [nie jest wymagane, ale warto je uzupełnić]
 • Nazwisko 
 • Mail główny [pole musi być unikalne w organizacji]
 • Hasło - musi być zgodne z polityką haseł określoną w zakładce "Bezpieczeństwo".
 • Potwierdź hasło - musi być takie same jak w polu hasło.

W systemie jest jeszcze wiele innych pól [również oznaczonych jako wymagane] ale mają one najczęściej już ustawioną wartość domyślną, dlatego nie zostały one tutaj opisane, ale można przeczytać ich opis poniżej w sekcji "Opis bloków i pól".

Opis bloków i pól

Informacje podstawowe

 • Nazwa użytkownika - unikalne pole, które służy jako login przy logowaniu się do systemu.
 • Administrator - określa czy uprawnienia administratora zostały nadane dla użytkownika.
 • Imię - imię użytkownika
 • Nazwisko - nazwisko użytkownika
 • Rola - rola do której zostaje przypisany użytkownik.
 • Status - określa czy jest to aktywny czy nieaktywny użytkownik.
 • Hasło - określa hasło dla użytkownika używane przy logowaniu, hasło podczas ustawiania, musi być zgodne z polityką haseł.
 • Powtórz hasło - wymusza wpisanie tego samego hasła, które wpisaliśmy w polu hasło. Jest to konieczne, aby wyeliminować literówki w haśle wprowadzone przez przypadek. 

Informacje kontaktowe

 • Mail podstawowy - podstawowy adres mailowy [pole wymagane], który jest używany w sytuacjach szczególnych [np. resetowanie hasła].
 • Mail dodatkowy - dodatkowy adres mailowy
 • Telefon podstawowy - podstawowy numer telefonu
 • Telefon dodatkowy - dodatkowy numer telefonu.
 • Zgoda na kontakt mailowy - możliwość oznaczenia, którzy użytkownicy wyrazili zgodę na otrzymywanie maili informacyjnych.

Konfiguracja kalendarza

 • Format daty - system obsługuje 9 formatów daty, zalecanym [testowanym] jest format rrrr-mm-dd. Zalecamy aby wszyscy użytkownicy korzystali z jednego formatu daty. 
 • Format godziny - system obsługuje 2 formaty [12/24], zalecanym [testowanym] jest format 24. Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy korzystali z jednego formatu godziny. 
 • Strefa czasowa - system obsługuje kilkadziesiąt stref czasowych, należy wybrać najodpowiedniejszą dla użytkownika.
 • Domyślny rodzaj terminu - system ustawia domyślny rodzaj terminu [telefon, spotkanie, zadanie] podczas tworzenia wpisu w kalendarzu. 

Konfiguracja waluty i pól numerycznych

 • Domyślnie widoczna waluta - domyślna waluta w jakiej są prezentowane dane w systemie
 • Separator dziesiętny - separator rozdzielający wartość całkowitą od wartości dziesiętnych.
 • Miejsce symbolu waluty - określamy, czy waluta znajduje się przed czy po wartości.
 • Obcinaj końcowe zera - obcina nadmiarowe zera skracają maksymalnie liczbę [dotyczy tylko części dziesiętnych). 
 • Cyfrowy wzorzec grupowania - określenie sposobu prezentacji pól liczbowych i walutowych
 • Cyfrowy separator grupowania - określenie sposobu prezentacji separatora grupowania liczb
 • Ilość miejsc dziesiętnych w walucie  - określenie dla części dziesiętnej ilości cyfr.

Konfiguracja czasu pracy

 • Godzina rozpoczęcia pracy - system uwzględni ten parametr, przy automatycznym planowaniu terminów w kalendarzu.
 • Godzina zakończenia pracy - system uwzględni ten parametr, przy automatycznym planowaniu terminów w kalendarzu.

Wygląd

 • Język - wybór języka systemu [nie dotyczy panelu logowania], który jest używany przez użytkownika.
 • Wysokość wierszy - określa odstęp pomiędzy wierszami
 • Menu domyślnie rozwinięte - zaznaczenie spowoduje, że menu użytkownika i administratora będzie domyślnie rozwinięte. 
 • Domyślny widok rekordu - możliwość określenia domyślnego widoku rekordu dla modułów, które mają kilka widoków [np. szczegóły, podsumowanie]. 
 • Skórka - możliwość wyboru skórki [domyślnie wspierana skórka to Twilight]
 • Zdjęcie - zdjęcie użytkownika używane w wielu miejscach systemu, np. w czacie. 

Uwierzytelnianie

 • Metoda uwierzytelniania - dostępne są 3 różne metody uwierzytelniania
  • Hasła - standardowe logowanie przy użyciu loginu i hasła systemu YetiForce.
  • LDAP - integracja z LDAP, pozwalająca na odpytanie serwera LDAP i poprawną autoryzację [hasło logowania nie jest przechowywane w systemie YetiForce]. 
  • Hasło + 2FA - standardowe logowanie przy użyciu loginu i hasła systemu YetiForce + wprowadzenie klucza z aplikacji 2FA [np. Google Authenticator). 
 • Wymuś zmianę hasła - po zaznaczeniu, użytkownik będzie musiał przy ponownym logowaniu zmienić hasło. 
 • Klucz prywatny TOTP - ? 

Integracja z Pocztą

 • Dostępne akcje skanera poczty (Outlook) - lista dostępnych akcji skanera, dla użytkownika z poziomu integracji z Outlook.
 • Pola email, które wykorzystuje skaner (Outlook) - ?
 • Wewnętrzny klient email - brak zaznaczenia, oznacza wywołanie przez przeglądarkę domyślne klienta poczty. W przypadku zaznaczenia, system wywoła wbudowany klient poczty.

Integracja DAV

 • Synchronizacja kontaktów CardDAV - określa, które rekordy z modułu Kontakty, mają być synchronizowane za pomocą protokołu CardDAV.
 • Synchronizacja kalendarza CalDAV - określa, które rekordy z modułu Kalendarz, mają być synchronizowane za pomocą protokołu CalDAV.
 • Domyślny kraj dla CardDAV - określa domyślny kraj dla synchronizacji z CardDAV, w celu ustawienie prefixu w numerach telefonów. 

Ustawienia wyszukiwania globalnego

 • Moduł domyślny - pozwala na ustawienie modułu domyślnego dla miejsc, w których nie jest on ustawiany, np. Pulpit.
 • Wymuś moduł domyślny - po zaznaczeniu, system domyślnie będzie we wszystkich miejscach wymuszał wybrany moduł w polu "Moduł domyślny".

Automatyczne przypisywanie rekordów

Uwaga: mechanizm jest bardzo rzadko używany, każdorazowo wymaga on analizy biznesowej i testów przed uruchomieniem na środowisku produkcyjnym. Najczęściej wymaga pewnych prac programistycznych. 

 • Czy użytkownik jest dostępny? - Określa czy użytkownik jest dostępny [w przyszłości, pole to będzie uwzględniało wiele mechanizmów pośrednich np. urlopy, czas pracy itd.].
 • Czy użytkownik bierze udział w automatycznym przydziale rekordów? - po zaznaczeniu i włączonym mechanizmie automatycznym przydziału rekordów, będzie on brał udział w rozdzielaniu rekordów zgodnie z regułami i algorytmami w systemie. 
 • Limit rekordów w module - określa limit rekordów [otwartych], jakie użytkownik może mieć przypisane do siebie w jednym module.

Do weryfikacji

 • Pierwszy dzień tygodnia -
 • Domyślny widok kalendarza -
 • Domyślny rodzaj terminu -
 • Domyślny status terminu -
 • Domyślny widok potencjalnego klienta -
 • Format daty podglądu -
 • Częstotliwość powiadomień -
 • Dokumenty - 
 • Raportuj do - 

 

 • sobota, 11 kwiecień 2020