Regulaminy

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat naszych obecnie obowiązujących Regulaminów. Niniejsze zasady mają na celu ochronę Twoich praw i interesów jako klienta, a także naszych obowiązków i odpowiedzialności jako dostawcy usług.

Przeczytaj je uważnie i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Korzystając z naszej strony internetowej lub usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych zasad i nasze praktyki gromadzenia i przetwarzania danych. 

Obecnie obowiązujące regulaminy:

Regulamin świadczenia usługi YetiForce Cloud

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi w ramach YetiForce Cloud przez YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940956, NIP: 118-000-24-25 reprezentowaną przez: Pana Bartosza Hermanna – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej treści Umowy “Usługodawcą”.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

  1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych przy procesie rejestracji.
  2. Usługobiorca oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
  3. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z usługi
  5. Usługodawca może wykorzystywać logo i nazwę firmy Usługobiorcy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy, a Usługobiorca zgadza się na ich wykorzystanie w tym celu. Usługobiorca ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego logo i/lub nazwy firmy, w celu, o którym mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługodawcy.
  6. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z API Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z dokumentacją API umieszczoną na stronie https://doc.yetiforce.com/api oraz ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Usługodawcę. Korzystając z API, Usługobiorca ma możliwość pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w systemie YetiForce, podejmując te działania na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia niezgodnego wykorzystania API, w tym również używania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Usługodawcy. Brak zastosowania odpowiednich modyfikacji pomimo wezwania skierowanego poprzez pocztę email może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
  3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie usługi spowodowane:
   1. Niespełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z systemu YetiForce, w znaczeniu, urządzenie z dostępem do sieci internet oraz przeglądarki internetowej, wymienionych na tej stronie (https://doc.yetiforce.com/pl/introduction/requirements/#wspierane-przegl%C4%85darki)
   2. Działaniem osób trzecich,
   3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy
  4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy w ciągu 14 dni liczonych od daty wystawienia faktury Proforma
  5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu ważności usługi Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia usługi, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
  6. Usługodawca umożliwia przywrócenie usługi po jej usunięciu za opłatą w wysokości 3-krotności dotychczas posiadanego pakietu usługi.
  7. Usługodawca umożliwia przywrócenie kopii zapasowych i przesłanie ich do Usługobiorcy po wcześniejszym kontakcie za opłatą w wysokości 6-krotności dotychczas posiadanego pakietu usługi.
  8. W przypadku przekroczenia przez usługobiorcę dostępnych w danym pakiecie określonych parametrów, zostanie on przeniesiony na wyższy pakiet usługi od obecnie posiadanego, natomiast obowiązkiem usługodawcy jest poinformowanie o tym drogą mailową.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu YetiForce, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania systemu YetiForce przez Usługobiorcę.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.
  11. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do usługi oraz API w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY I WSPARCIA TECHNICZNEGO

  1. Firma YetiForce S.A. zbudowała klaster oparty na serwerach dedykowanych zlokalizowanych w serwerowni OVH. Serwery należą do OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław, a firma YetiForce S.A. dzierżawi je na potrzeby chmury prywatnej.
  2. Wszystkie serwery są zlokalizowane w OVH Sp. z o.o. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu zapewnienia jak najwyższej dostępności do systemu YetiForce, w przypadku awarii w centrum danych w Roubaix we Francji, wykonywane są kopie zapasowe tych serwerów w serwerowni w Gravelines we Francji oraz w Warszawie w Polsce.
  3. YetiForce S.A. jest uprawniony do planowanych przerw w działaniu infrastruktury w celu wdrożenia niezbędnych zmian i aktualizacji, jeżeli okres przerwy jest dłuższy niż 6h, Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego przedłużenia okresu działania usługi o okres w jakim usługa nie była dostępna. Każda planowana przerwa będzie wcześniej zgłaszana przez YetiForce S.A. na adres mailowy podany do kontaktu.
  4. YetiForce S.A. może wykorzystywać skrypty i narzędzia służące do centralnego monitorowania i zarządzania poszczególnych maszyn wirtualnych.
  5. Wsparcie techniczne na poziomie sprzętu i sieci [SLA na poziomie 99.95%] - problemy na tym poziomie, są realizowane bezpośrednio przez OVH Sp. z o.o., na podstawie wysłanych zgłoszeń przez YetiForce S.A. Warunki świadczenia usługi wsparcia są opisane w regulaminie OVH dotyczącym serwerów dedykowanych: https://www.ovh.pl/pomoc/regulaminy/ a warunki SLA zostały opisane m.in. na stronie: https://www.ovh.pl/serwery_dedykowane/sla.xml?range=BIGDATA
  6. Wsparcie techniczne na poziomie systemu operacyjnego [SLA na poziomie 99%] - problemy na tym poziomie są realizowane bezpośrednio przez YetiForce S.A.
  7. Wsparcie techniczne na poziomie systemie YetiForce [SLA na poziomie 99%]  - problemy na tym poziomie są realizowane bezpośrednio przez YetiForce S.A. Wsparcie świadczone na tym poziomie, dotyczy tylko błędów w działaniu systemu YetiForce i nie służy do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług związanych ze szkoleniem i wsparciem w zakresie dostosowania i konfiguracji systemu YetiForce ponieważ tego typu prace wymagają odrębnej płatnej umowy.
  8. YetiForce S.A. zobowiązuje się dochować należytej staranności w celu zapewnienia stabilności, działania bez przerw i wysokiej jakości oferowanej usługi.

5. PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie pakiety usługi YetiForce Cloud wymagają wniesienia opłaty.
  2. Opłata wnoszona jest z góry. Zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na tej stronie https://yetiforce.com/pl/marketplace/yetiforce-cloud.html
  3. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) zarejestrowaną w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  4. Płatności mogą być również realizowane za pomocą przelewów bankowych na podstawie faktury Proforma, po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Opłata może zostać pomniejszona o rabat w wysokości 5% udzielany w przypadku opłacania kontraktu na rok góry.
  6. Usługodawca informuje Usługobiorcę pocztą elektroniczną o zbliżającym się końcu opłaconego okresu na 7 dni przed jego końcem - wysyłając fakturę proforma obejmującą przedłużenie posiadanej usługi - oraz na 4 dni przed końcem, a następnie 1 dzień przed końcem - wysyłając przypomnienie w formie wiadomości e-mail

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Usługobiorca w celu skorzystania z usługi, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z YetiForce może podawać dane osobowe.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi. Bez podania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.
  3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Usługobiorcę lub będą zebrane przez YetiForce S.A. na jego temat są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
  4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest YetiForce S.A..
  5. YetiForce S.A. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Usługobiorców innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile jest to konieczne, do realizacji usługi.
  6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do YetiForce S.A..
  7. Usługobiorca ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Usługobiorca ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Usługobiorca jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  9. YetiForce przetwarza dane osobowe Usługobiorców i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usługi, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Usługobiorcę oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury itp.
  10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f, RODO. Prawnie uzasadnionym interesem YetiForce S.A. jest prowadzenie marketingu własnych usług.
  11. YetiForce S.A. na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usługi na rzecz Usługobiorcy, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków YetiForce S.A. na rzecz Usługobiorcy. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez YetiForce S.A. lub wyrażenia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  13. YetiForce S.A. stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  14. Usługobiorca nie ma możliwość korzystania z usługi anonimowo lub pod pseudonimem.
  15. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  16. Usługobiorca ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://yetiforce.com/pl/.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane aktualizacją lub innymi zmianami w świadczeniu usługi lub przepisami prawa
  2. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej https://yetiforce.com/pl/
  3. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

Regulamin promocji YetiForce Cloud Promo

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady Promocji prowadzonej pod nazwą “ YetiForce Cloud” (dalej zwana „Promocja”). Opis Promocji w materiałach promocyjno-reklamowych ma charakter wyłącznie informacyjny.

 2. Organizatorem niniejszej Promocji jest YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940956, NIP: 118-000-24-25 reprezentowaną przez: Pana Bartosza Hermanna – Prezesa Zarządu (Organizator)

§2. Definicje

 1. Organizator – YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940956, NIP: 118-000-24-25 reprezentowaną przez: Pana Bartosza Hermanna – Prezesa Zarządu, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będąca jednocześnie właścicielem strony internetowej https://yetiforce.com/pl/

 2. Promocja – akcja przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie w ramach której oferowane są preferencyjne ceny na świadczenie usługi przez Organizatora na warunkach korzystniejszych niż dostępne standardowo.

 3. Uczestnik – w rozumieniu Regulaminu Promocji, jest to Przedsiębiorca, który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadał żadnych zakupionych usług oferowanych przez YetiForce S.A. i nabywa od Organizatora odpowiednie usługi w ramach Promocji.

 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z Promocji obowiązującej na stronie internetowej https://yetiforce.com/pl/

§3. Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest w okresie od 18 października 2023 od godz. 12:00 do 30 czerwca 2024 do godz. 23:59 („Okres Promocji”).

 2. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Przedmioty Promocji dostępne w ramach Promocji nie podlegają zamianie na jego równowartość pieniężną. Promocja nie dotyczy usług zakupionych poza Okresem Promocji lub w Okresie Promocji, ale bez spełnienia któregokolwiek z warunków Regulaminu.

 4. Jeden Uczestnik Promocji jest uprawniony do kupna wyłącznie jednej usługi.

 5. Podmiot chcący skorzystać z Promocji powinien

  • złożyć zamówienie na usługę YetiForce Cloud w jednej z opcji spośród dostępnych pod nazwami: Small, Medium, Large pod adresem https://yetiforce.com/pl/
  • Skutecznie opłacić wybraną usługę. Dokonanie płatności jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
  • Spełnić wszystkie pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie
 6. Promocji nie można łączyć z innymi Promocjami/zniżkami oferowanymi równolegle przez Organizatora.

 7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§4. Przedmiot Promocji

Przedmiotem Promocji jest zakup usługi YetiForce Cloud po obniżonej miesięcznej cenie w opcjach Small, Medium i Large dostępnej na stronie https://yetiforce.com/pl/ oraz utrzymanie obniżonej ceny przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia zamówienia. Po upływie Okresu Promocji obowiązuje standardowa cena usługi.

§5. Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

 2. Dane osobowe Uczestników podane podczas Rejestracji przetwarzane są przez Organizatora celem realizacji usługi objętej Promocją i samej Promocji.

 3. Cel przetwarzania oraz prawa przysługujące Uczestnikowi zostały określone w Polityce Prywatności: https://yetiforce.com/pl/polityka-prywatnosci.html

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji może składać:

  • pisemnie na adres YetiForce S.A, adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja”;

  • drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 3. W sprawach nieuregulowanych dotyczących Reklamacji niniejszej Promocji stosuje się zapisy Regulaminu o świadczeniu usługi YetiForce Cloud: https://yetiforce.com/pl/regulaminy.html.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://yetiforce.com/pl/

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Organizatora.

 3. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz Regulamin świadczenia usługi YetiForce Cloud znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://yetiforce.com/pl/regulaminy.html.


YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492


©2024 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.