Licencja YetiForce

Wybierając oprogramowanie open source dla swojej firmy warto mieć na uwadze rodzaj i zapisy licencji, na której wydany jest produkt. Nierzadko zdarza się, że licencje, na których oferowane są popularne aplikacje biznesowe, nie są korzystne dla firm, które ich używają.

Pisząc licencję YetiForce naszym priorytetem było stworzenie przejrzystej i łatwej do zrozumienia licencji, bez zawiłych zapisów i niejasności.

Zapoznaj się z licencją odpowiadającą wersji Twojego systemu YetiForce, by poznać Twoje prawa i obowiązki jako użytkownika, oraz ograniczenia oprogramowania, a także obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

Poniżej znajdziesz wszystkie dotychczasowe licencje oprogramowania YetiForce.

Licencja niekomercyjna YetiForce 6.5

Producent: YetiForce S.A., PL1180002425

Wersja oprogramowania: YetiForce 6.5

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rejestracja Oprogramowania)


Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego Oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) Każdy plik będący na niniejszej licencji, musi zawierać treść tej licencji lub link do treści licencji;

b) Z Oprogramowania nie można korzystać bez poprawnej rejestracji. Wszystkie rejestracje Oprogramowania muszą być przeprowadzane za pomocą aktywnego połączenia internetowego;

c) Oprogramowanie należy, o ile jest to technicznie możliwe, zarejestrować u Producenta za pomocą wbudowanego formularza opisanego na stronie internetowej Producenta. Rejestracji podlega każdy Podmiot korzystający, konfigurujący lub modyfikujący Oprogramowanie. W przypadku zespołów osób tj. organizacja, firma, rodzina lub dowolna grupa osób, wystarczy zarejestrować tylko zespół osób, podając dane organizacji/firmy lub dane jednej osoby z rodziny/grupy.

d) Wdrażanie Oprogramowania w celach komercyjnych jest surowo zabronione, chyba że jest wykonywane przez autoryzowanego Partnera Producenta, Producenta, lub przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych podmiotu będącego użytkownikiem końcowym Oprogramowania. Żaden podmiot nie może bez zgody Producenta wdrażać ani modyfikować Oprogramowania na rzecz innych podmiotów w ramach usługi komercyjnej. Na podjęcie takich działań przed ich rozpoczęciem należy uzyskać odpowiednią zgodę i zaświadczenie Producenta. Dodatkowe informacje dotyczące procesu uzyskiwania zgody i certyfikacji można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

e) Podczas procesu rejestracji Oprogramowania należy podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane, zgodnie z żądaniem Producenta. Producent nie sprzedaje i nie przekazuje tych danych innym podmiotom oraz gwarantuje poufność danych osobowych;

f) Rejestracja i korzystanie z Oprogramowania oznaczają, że logo i nazwa związane z rejestracją mogą zostać wykorzystane przez Producenta w celach informacyjnych (tj. do sporządzania statystyk, publikacji na stronie internetowej). Identyfikatory te mogą być wymienione na oficjalnej stronie internetowej Producenta jako część jego listy referencyjnej. Jednakże sprzeciw wobec wyświetlania logo i/lub nazwy można zgłosić poprzez przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail;

g) Treści stopki systemu, wydruków i wiadomości e-mail (w tym linków i mechanizmów kontrolujących rejestrację produktów i zakup produktów płatnych) nie można zmieniać w systemie, chyba że uzyskana zostanie pisemna zgoda Producenta lub zostanie zakupione sprzedawany przez Producenta oficjalny dodatek, który umożliwia kupującemu modyfikację stopki. Kolor stopki można zmienić pod warunkiem, że treść stopki pozostanie czytelna;

h) W przypadku produktów oznaczonych jako płatne należy wykupić odpowiednią licencję/subskrypcję u Producenta lub oficjalnego Partnera Producenta;

i) Podmiot korzystający z Oprogramowania ma obowiązek prowadzenia historii zmian wprowadzanych w Oprogramowaniu oraz, na żądanie Producenta, umożliwienia kontroli w celu sprawdzenia, czy Podmiot przestrzega warunków niniejszej licencji. Przegląd nie może odbywać się częściej niż raz na 3 lata;;

J) Z Oprogramowania należy korzystać przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami etyki. Angażowanie się w działania zagrażające integralności, bezpieczeństwu lub zamierzonemu wykorzystaniu Oprogramowania jest surowo zabronione. Obejmuje to między innymi próby naruszenia mechanizmów bezpieczeństwa Oprogramowania, włamania lub inne działania, które mogą naruszyć zabezpieczenia Oprogramowania lub jakichkolwiek powiązanych systemów, lub sieci Producenta, z wyłączeniem działań mających na celu wyłącznie wyszukiwania podatności Oprogramowania we współpracy z Producentem lub w ramach wykrywania podatności oprogramowania. Ponadto Oprogramowania nie należy używać do ułatwiania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nieodpowiednich, nieetycznych lub nielegalnych działań. W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu Producent zastrzega sobie prawo do zbadania sprawy i podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Podmiot uznany za winnego naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub następstwa wynikające z takich nieuprawnionych działań;

k) W trakcie korzystania z Oprogramowania Podmiot zapewnia, że wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Podmiot korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z tymi standardami i przepisami;

l) Producent w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zastrzega sobie prawo do zbierania informacji statystycznych dotyczących wykorzystania Oprogramowania w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w celu jego lepszej optymalizacji w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz przygotowania nowych lub udoskonalonych funkcjonalności;

m) W przypadku naruszenia przez Podmiot korzystający z Oprogramowania warunków określonych w niniejszej Licencji, Producent powiadomi Podmiot o takim naruszeniu. Po otrzymaniu powiadomienia Podmiot będzie miał odpowiedni termin wyznaczony przez Producenta na naprawienie naruszenia w sposób zadowalający Producenta. Jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte we wskazanym terminie, Producent zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji. Po rozwiązaniu umowy Podmiot ma obowiązek zaprzestać korzystania z Oprogramowania i zapewnić trwałe usunięcie/zniszczenie wszystkich kopii.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZENIA PRAW INNYCH OSÓB. W ŻADNYM PRZYPADKU AUTORZY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, SZKÓD LUB INNYCH ZDARZEŃ, W TYM W ZWIĄZKU Z NIEDOTRZYMANIEM UMOWY, CZYNEM NIEDOZWOLONYM LUB INNYM, WYNIKAJĄCYCH LUB NIEWYNIKAJĄCYCH ALBO POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM, LUB UŻYCIEM BĄDŹ INNYM WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA.

Licencja Publiczna YetiForce wersja 5.0
YetiForce Public License v5

ProducentYetiForce S.A., PL1180002425
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rejestracja Oprogramowania)


Gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego Oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. Każdy plik będący na niniejszej licencji, musi zawierać treść tej licencji lub link do treści licencji;
 2. Oprogramowanie musi, o ile jest to technicznie możliwe, zostać zarejestrowane u Producenta Oprogramowania za pomocą wbudowanego formularza albo za pośrednictwem wiadomości Email zgodnie z opisem na stronie WWW Producenta. Obowiązkowi rejestracji podlega każdy Podmiot, który korzysta, konfiguruje lub modyfikuje Oprogramowanie, niezależnie czy czyni to dla siebie czy na zlecenie innych podmiotów. W przypadku zespołów osób, tj. organizacja, firma, rodzina lub dowolna grupa osób, wystarczy zarejestrować tylko zespół osób podając dane organizacji/firmy lub dane jednej osoby z rodziny/grupy. Jeżeli pomimo wielu prawidłowych prób rejestracji Oprogramowania nie ma kontaktu z Producentem, Podmiot może samodzielnie wygenerować klucze rejestracji;
 3. Dane przekazane do rejestracji muszą być prawdziwe, a wszystkie przekazane informacje rejestrowe mogą być wykorzystane przez Producenta do celów marketingowych (tj. przygotowanie statystyk, publikacja na stronie www). Producent nie sprzedaje i nie przekazuje tych danych innym podmiotom oraz gwarantuje poufność danych osobowych;
 4. W systemie nie można zmieniać zawartości stopki systemu, wydruków i maili (w tym linków i mechanizmów kontrolujących rejestrację produktu oraz zakup produktów płatnych) chyba, że uzyska się pisemną zgodę Producenta lub kupi się oficjalny dodatek Producenta, który modyfikuje stopkę. Stopkę można dostosować kolorystycznie, pod warunkiem utrzymania czytelności zawartości stopki.
 5. W przypadku produktów oznaczonych jako płatne, należy zakupić u Producenta lub u oficjalnego Partnera Producenta odpowiednią licencję/subskrypcję;
 6. Podmiot korzystający z Oprogramowania, jest zobowiązany do przechowywania historii zmian wprowadzanych w Oprogramowaniu oraz na żądanie Producenta umożliwić kontrolę, która zweryfikuje czy Podmiot przestrzega zapisów niniejszej licencji. Kontrola nie może odbywać się częściej niż raz na 3 lata;

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH.
W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWADZANIEM GO DO OBROTU.

Licencja Publiczna YetiForce wersja 4.0
YetiForce Public License v4

Producent: YetiForce Sp. z o.o., PL1180002425
EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rejestracja Oprogramowania)


Gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego Oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. Każdy plik będący na niniejszej licencji, musi zawierać treść tej licencji lub link do treści licencji;
 2. Oprogramowanie musi, o ile jest to technicznie możliwe, zostać zarejestrowane u Producenta Oprogramowania za pomocą wbudowanego formularza albo za pośrednictwem wiadomości Email zgodnie z opisem na stronie WWW Producenta. Obowiązkowi rejestracji podlega każdy Podmiot, który korzysta, konfiguruje lub modyfikuje Oprogramowanie, niezależnie czy czyni to dla siebie czy na zlecenie innych podmiotów. W przypadku zespołów osób, tj. organizacja, firma, rodzina lub dowolna grupa osób, wystarczy zarejestrować tylko zespół osób podając dane organizacji/firmy lub dane jednej osoby z rodziny/grupy. Jeżeli pomimo wielu prawidłowych prób rejestracji Oprogramowania nie ma kontaktu z Producentem, Podmiot może samodzielnie wygenerować klucze rejestracji;
 3. Dane przekazane do rejestracji muszą być prawdziwe, a wszystkie przekazane informacje rejestrowe mogą być wykorzystane przez Producenta do celów marketingowych (tj. przygotowanie statystyk, publikacja na stronie www). Producent nie sprzedaje i nie przekazuje tych danych innym podmiotom oraz gwarantuje poufność danych osobowych;
 4. W systemie nie można zmieniać zawartości stopki systemu, wydruków i maili (w tym linków i mechanizmów kontrolujących rejestrację produktu oraz zakup produktów płatnych) chyba, że uzyska się pisemną zgodę Producenta lub kupi się oficjalny dodatek Producenta, który modyfikuje stopkę. Stopkę można dostosować kolorystycznie, pod warunkiem utrzymania czytelności zawartości stopki.
 5. W przypadku produktów oznaczonych jako płatne, należy zakupić u Producenta lub u oficjalnego Partnera Producenta odpowiednią licencję/subskrypcję;
 6. Podmiot korzystający z Oprogramowania, jest zobowiązany do przechowywania historii zmian wprowadzanych w Oprogramowaniu oraz na żądanie Producenta umożliwić kontrolę, która zweryfikuje czy Podmiot przestrzega zapisów niniejszej licencji. Kontrola nie może odbywać się częściej niż raz na 3 lata;

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH.
W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWADZANIEM GO DO OBROTU.

Licencja Publiczna YetiForce wersja 3.0
Licencja YetiForce Public License v3

Licencja otwarta na zasadach licencji MIT
Copyright (c) 2017 YetiForce Sp. z o.o.


Gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego Oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.
Włączenie może mieć postać linku do treści licencji zgodnie z Załącznikiem A.

Oprogramowanie używane przez ponad 14 dni musi zostać zarejestrowane za pomocą wbudowanego formularza.
Jeżeli rejestracja nie jest możliwa, dalsze korzystanie z Oprogramowania wymaga rejestracji za pośrednictwem wiadomości email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), zgodnie z Załącznikiem B.
Potwierdzeniem rejestracji Oprogramowania jest poprawnie przesłany formularz rejestracji (wprowadzenie go do systemu komunikacji elektronicznej), który zawiera pełne i prawdziwe dane rejestrowe.
Obowiązkowi rejestracji podlega każda firma (rejestracja nie dotyczy pracowników tych firm ani osób prywatnych), która korzysta, konfiguruje lub modyfikuje Oprogramowanie, niezależnie czy czyni to dla siebie czy na zlecenie innych podmiotów.

Dane wykorzystane przy rejestracji muszą być prawdziwe. Wszystkie przekazane informacje rejestrowe, w tym nazwa firmy, mogą być wykorzystane przez YetiForce Sp. z o.o. do celów marketingowych (tj. przygotowanie statystyk, publikacja na stronie www).
YetiForce Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie przekazuje tych danych innym podmiotom oraz gwarantuje ich poufność.

Korzystając z Oprogramowania nie można usuwać ani zmieniać treści stopki systemu, w tym odesłań do strony www i social media YetiForce Sp. z o.o.
Stopkę można dostosować kolorystycznie o ile zmienił się szablon systemu, pod warunkiem utrzymania czytelności.
Stopka systemu może zostać usunięta za uprzednią pisemną zgodą YetiForce Sp. z o.o.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE TAKIM, JAKIE JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ,
NIE WYŁĄCZAJĄC GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW A TAKŻE BRAKU WAD PRAWNYCH.
W ŻADNYM PRZYPADKU TWÓRCA LUB POSIADACZ PRAW AUTORSKICH NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ROSZCZEŃ LUB WYRZĄDZONEJ SZKODY A TAKŻE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY TO WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY,
DELIKTU, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM GO LUB WPROWADZANIEM GO DO OBROTU.

Załącznik A

Minimalny opis licencji i praw autorskich wymagany dla plików PHP; może on zostać rozbudowany o elementy phpDocumentator o ile nie modyfikują one zapisów licencji i nie zmieniają istniejących praw autorskich do pliku:

/**
* @copyright YetiForce Sp. z o.o.
* @license YetiForce Public License 3.0 (licenses/LicenseEN.txt or yetiforce.com)
*/

Minimalny opis licencji i praw autorskich wymagany dla plików TPL; może on zostać rozbudowany o dodatkowe elementy o ile zmiany nie modyfikują zapisów licencji i nie zmieniają istniejących praw autorskich do pliku:

{*< !-- {[The file is published on the basis of YetiForce Public License 3.0 that can be found in the following directory: licenses/LicenseEN.txt or yetiforce.com]} -- >*}

Minimalny opis licencji i praw autorskich wymagany dla plików JS; może on zostać rozbudowany o dodatkowe elementy o ile zmiany nie modyfikują zapisów licencji i nie zmieniają istniejących praw autorskich do pliku:

/* {[The file is published on the basis of YetiForce Public License 3.0 that can be found in the following directory: licenses/LicenseEN.txt or yetiforce.com]} */


Załącznik B

Wszystkie dane poniżej muszą być prawdziwe, jest to warunek konieczny rejestracji produktu i wynika z zapisów licencji.

1. Informacje rejestrowe (dane poniżej służą do celów statystycznych i mogą być publikowane na stronie WWW producenta):

 • Nazwa firmy:
 • Kraj:
 • Miasto:
 • Rozmiar firmy:

2. Klucz produktu - podaj klucz produktu, który jest widoczny na stronie głównej panelu administracyjnego.

Licencja Publiczna YetiForce wersja 2.0

Poniższa licencja dotyczy produktów YetiForce CRM oraz Portal Klienta YetiForce, które są udostępniane przez firmę YetiForce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UWAŻNIE. KAŻDE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA ŚCIĄGNIĘTEGO LUB ZAMÓWIONEGO OD YETIFORCE DOZWOLONE JEST JEDYNIE NA PODSTAWIE UMOWY LICENCYJNEJ Z YETIFORCE. ŚCIĄGAJĄC TEN PROGRAM ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO NA PONIŻSZE WARUNKI I STAJECIE SIĘ STRONĄ PONIŻSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.


1. DEFINICJE

„Użytek Komercyjny” oznacza dystrybucję lub każdą inną formę udostępniania Kodu Przedmiotowego stronom trzecim.

„Współtwórca” oznacza każdy podmiot, który tworzy lub przyczynia się do tworzenia Modyfikacji.

„Wersja Współtwórcy” oznacza połączenie Kodu Oryginalnego, wcześniejszych Modyfikacji użytych przez Współtwórcę i Modyfikacji stworzonych przez tego konkretnego Współtwórcę. 

„Kod Przedmiotowy” oznacza Kod Oryginalny lub Modyfikacje lub połączenie Kodu Oryginalnego i Modyfikacji, w każdym przypadku obejmuje elementy Kodu Oryginalnego lub Modyfikacji, objęte niniejszą Licencją.

„Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej” oznacza powszechnie przyjęty w środowisku producentów oprogramowania mechanizm elektronicznego przesyłania danych.

„Kod wykonywalny” oznacza Kod Przedmiotowy w każdej formie innej niż Kod Źródłowy

„Pierwotny Programista” oznacza osobę fizyczną lub każdy inny podmiot, wskazany jako Pierwotny Programista w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej przez Załącznik A. 

„Szersze Dzieło” oznacza projekt, na który składa się Kod Przedmiotowy lub jego elementy a także kod(y) nieobjęte warunkami tej Licencji.

„Licencja” oznacza niniejszy dokument

„Licencjonujący” oznacza: posiadający prawo udzielania, w maksymalnie możliwym zakresie, dowolnych jak i wszystkich praw zapisanych w Licencji. Dotyczy to zarówno praw posiadanych w chwili udzielania Licencji jaki i nabytych w późniejszym czasie. („Licencjonowalne” – oznaczać będzie prawo udzielane przez Licencjonującego)

„Modyfikacje” oznaczają każdą zmianę (dodatek lub usunięcie) w zakresie treści lub struktury zarówno Kodu Oryginalnego jak i wcześniejszych Modyfikacji. Jeśli Kod Przedmiotowy jest wypuszczany jako seria plików, wtedy Modyfikacją jest:

A. Każde dodanie lub usunięcie z zawartości pliku zawierającego Kod Oryginalny lub wcześniejsze Modyfikacje

B. Każdy nowy plik zawierający dowolną część Kodu Oryginalnego lub wcześniejszych Modyfikacji.

„Kod Oryginalny” oznacza Kod Źródłowy oprogramowania komputerowego opisany w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej przez załącznik A jako Kod Oryginalny i który w momencie jego wydania na podstawie niniejszej Licencji, nie stanowi już Kodu Przedmiotowego w rozumieniu niniejszej Licencji.

„Prawa Patentowe” oznaczają wszelkie prawa patentowe, zarówno posiadane obecnie jak i te nabyte w przyszłości, nie wyłączając praw dotyczących wszelkiego rodzaju metod, procesów i narzędzi posiadanych i udzielanych przez Licencjonującego.

„Kod Źródłowy” oznacza preferowaną formę Kodu Przedmiotowego do wprowadzania do niego modyfikacji, uwzględniając wszystkie składające się na Kod Źródłowy moduły, nie wyłączając wszelkich związanych z nim plików definicji interfejsów, a także zbiorów komend stosowanych do sterowania procesem kompilacji i instalacji Kodu Wykonywalnego lub porównań różnicowych Kodu Źródłowego względem Kodu Oryginalnego lub innego dobrze znanego, dostępnego Kodu Przedmiotowego według wyboru Współtwórcy. Kod Źródłowy może być w formie pliku skompresowanego lub archiwalnego, jeżeli tylko właściwe oprogramowanie służące do dekompresji i dearchiwizacji takich plików jest ogólnodostępne i nieodpłatne. 

„Ty” („Twoje”) oznacza osobę fizyczną lub prawną a także każdy inny podmiot korzystający z prawa i stosujący się do zasad wynikających z tej Licencji lub jej przyszłych wersji publikowanych zgodnie z Punktem 6.1. W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „Ty” oznacza każdy podmiot, kontrolowany przez lub kontrolujący osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Dla potrzeb niniejszej definicji, poprzez kontrolę rozumieć należy możliwość bezpośredniego lub pośredniego wpływania na działania wspólników, zarząd lub instytucję kontrolującą dany podmiot lub posiadanie ponad 50% udziałów w podmiocie kontrolującym lub kontrolowanym.

2. LICENCJA NA KOD ŹRÓDŁOWY 

2.1 LICENCJA UDZIELANA PRZEZ PIERWOTNEGO PROGRAMISTĘ

Pierwotny Programista niniejszym udziela Tobie ogólnoświatowej, wolnej od opłat, niewyłącznej licencji, z zastrzeżeniem roszczeń osób trzecich z zakresu prawa własności intelektualnej:

(a) w zakresie praw własności intelektualnej (innych niż prawa patentowe i prawo do znaku towarowego), prawa do korzystania, odtwarzania, modyfikowania, wyświetlania, udzielania sublicencji i dystrybucji Kodu Oryginalnego (lub jego części) z lub bez Modyfikacji, i/lub jako część „Szerszego Dzieła”, w zakresie praw Licencjonujących posiadanych przez Pierwotnego Programistę

(b) w zakresie Praw Patentowych naruszanych przez tworzenie, używanie i sprzedawanie Kodu Oryginalnego, do korzystania, używania, sprzedawania i oferowania na sprzedaż Kodu Oryginalnego (lub jego części)

(c) licencje udzielone w punkcie 2.1 (a) i (b) zaczynają obowiązywać z chwilą gdy Pierwotny Programista po raz pierwszy dokona rozpowszechnienia Kodu Oryginalnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Licencji.

(d) Nie wyłączając postanowień punktu 2.1 (a) i (b), żadnego rodzaju licencje ani prawa nie są udzielane na:

1) kod stanowiący fragment usunięty z Kodu Oryginalnego,

2) kod oddzielony od Kodu Oryginalnego, 3) naruszenia spowodowane przez

I) modyfikacje Kodu Oryginalnego lub

II) połączenie Kodu Oryginalnego z innym oprogramowaniem lub urządzeniami.

2.2 LICENCJA UDZIELANA PRZEZ WSPÓŁTWÓRCĘ

Z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, każdy Współtwórca udziela Tobie ogólnoświatowej, wolnej od opłat, niewyłącznej licencji:

(a) w zakresie praw własności intelektualnej (innych niż prawa patentowe i prawo do znaku towarowego), Licencjonowalne przez Współtwórcę prawa do korzystania, modyfikowania, wyświetlania, używania, udzielania sublicencji i dystrybucji Modyfikacji stworzonych przez tego Współtwórcę (lub ich części) zarówno w postaci niezmodyfikowanej, z innymi Modyfikacjami, jako Kod Przedmiotowy i/lub jako część Szerszego Dzieła.

(b) W zakresie praw patentowych naruszanych przez tworzenie, używanie i sprzedaż przez tego Współtwórcę Modyfikacji zarówno samodzielnych i/lub w połączeniu z Wersją Współtwórcy (lub części takiego połączenia): do tworzenia, używania, sprzedawania, oferowania na sprzedaż lub innego zbywania:

1) Modyfikacji utworzonych przez danego Współtwórcę (lub ich części)

2) połączeń takich Modyfikacji z Wersją Współtwórcy utworzonych przez danego Współtwórcę (lub fragmentów takich połączeń).

(c) Licencje przyznane w punktach 2.2(a) i 2.2(b) nabierają mocy z chwilą gdy Współtwórca po raz pierwszy zrobi Użytek Komercyjny z Kodu Przedmiotowego.

(d) Nie wyłączając postanowień punktu 2.2 (b) powyżej, nie udziela się licencji na: 1) jakikolwiek kod, który Współtwórca usunął z Wersji Współtwórcy; 2) kod inny niż Wersja Współtwórcy; 3) naruszenia spowodowane przez i) modyfikacje Wersji Współtwórcy dokonane przez osoby trzecie; ii) połączenia Modyfikacji Współtwórcy z innym oprogramowaniem (z wyłączeniem stanowiących cześć Wersji Współtwórcy) lub innymi urządzeniami; lub 4) naruszenia Praw Patentowych powstałe przez naruszenie Kodu Przedmiotowego zanim Modyfikacje zostały wprowadzone przez Współtwórcę.

3. ZOBOWIĄZANIA DYSTRYBUCYJNE

3.1 ZASTOSOWANIE LICENCJI

Modyfikacje wprowadzone przez Ciebie, lub Modyfikacje, w dokonywaniu których uczestniczysz są objęte warunkami niniejszej Licencji, nie wyłączając postanowień punktu 2.2. Wersja Kodu Źródłowego dla Kodu Przedmiotowego, może być rozpowszechniana wyłącznie na podstawie warunków niniejszej Licencji lub przyszłych wersji Licencji wydanych na podstawie punktu 6.1, a warunki Licencji musisz dołączyć do każdej kopii Kodu Źródłowego, który rozpowszechnisz. Nie możesz wprowadzać ani narzucać żadnych warunków w odniesieniu do wersji Kodu Źródłowego, które w jakikolwiek sposób zmieniałyby lub ograniczały prawa Licencjobiorców wynikające z Licencji. Można jednak w dodatkowym dokumencie zamieścić dodatkowe uprawnienia opisane w punkcie 3.5 Licencji.

3.2 DOSTĘPNOŚĆ KODU ŹRÓDŁOWEGO

Wszelkie Modyfikacje wprowadzone przez Ciebie, lub Modyfikacje, w dokonywaniu których uczestniczysz muszą być dostępne jako Kod Źródłowy na warunkach opisanych w Licencji, na tym samym nośniku co wersja Kodu Wykonywalnego lub poprzez dostępne Mechanizmy Dystrybucji Elektronicznej, dla każdego odbiorcy, któremu udostępniłeś wersję Kodu Wykonywalnego. Jeżeli Modyfikacje zostały udostępnione poprzez Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej, muszą pozostawać dostępne przez co najmniej dwanaście (12) miesięcy od czasu, kiedy po raz pierwszy stały się dostępne lub co najmniej przez sześć (6) miesięcy, od kiedy kolejne wersje tej szczególnej Modyfikacji zostały udostępnione poszczególnym odbiorcom. Jesteś zobowiązany zapewnić, że Kod Źródłowy pozostanie dostępny nawet jeśli Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej pozostaje w dyspozycji osoby trzeciej.

3.3 OPIS MODYFIKACJI

Jesteś zobowiązany sprawić, by Kod Przedmiotowy, do którego powstania się przyczyniłeś, zawierał plik dokumentujący wszelkie zmiany, które wprowadziłeś by stworzyć Kod Przedmiotowy, a także datę każdej zmiany. Jesteś również zobowiązany załączyć wyraźne stwierdzenie, że Modyfikacja wywodzi się bezpośrednio lub pośrednio z Kodu Oryginalnego, stworzonego przez Pierwotnego Programistę i umieścić imię i nazwisko / firmę Pierwotnego Programisty w (a) Kodzie Źródłowym i w (b) każdym zawiadomieniu zawartym w wersji Kodu Wykonywalnego, mówiącym o pochodzeniu lub własności Kodu Przedmiotowego. 

3.4 ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

(a) Prawa osób trzecich 

W przypadku, gdy Współtwórca posiada wiedzę, o tym, że wymagana jest licencja do korzystania z praw osób trzecich udzielonych przez tego Współtwórcę na podstawie punktu 2.1 lub 2.2, Współtwórca zobowiązany jest zamieścić w Kodzie Źródłowym plik tekstowy zatytułowany „LEGAL” opisujący to prawo i osobę lub podmiot, któremu owo prawo przysługuje w sposób umożliwiający nawiązanie kontaktu z tą osobą lub podmiotem. W przypadku, jeżeli Współtwórca posiądzie taką wiedzę już po udostępnieniu Modyfikacji, na zasadach określonych w punkcie 3.2, Współtwórca zobowiązany jest niezwłocznie zmodyfikować plik „LEGAL” we wszystkich kopiach, które Współtwórca będzie rozprowadzał od czasu powzięcia tych informacji i podjąć kroki (takie jak uaktualnianie informacji poprzez listy mailingowe, czy newslettery), niezbędne do poinformowania odbiorców Kodu Przedmiotowego o tych okolicznościach.

(b) Aplikacje Współtwórcy

Jeżeli Modyfikacje Współtwórcy zawierają aplikację związaną z programowaniem interfejsu, a Współtwórca posiada wiedzę o licencjach patentowych, które są konieczne do wprowadzenia aplikacji, Współtwórca jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w pliku „LEGAL”.

(c) Oświadczenia

Współtwórca oświadcza, że wyłączając zastrzeżenia zawarte w punkcie 3.4 (a) powyżej, nie ma wiedzy z której wynikałoby, że Modyfikacje Współtwórcy nie są jego oryginalnymi wytworami i/lub, że Współtwórca posiada niezbędne prawa do udzielania praw wyrażonych w Licencji. 

3.5 WYMAGANE ZAWIADOMIENIA

Kopia zawiadomienia z załącznika A powinna być umieszczona w każdym pliku składającym się na Kod Źródłowy. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie takiego zawiadomienia w konkretnym pliku składającym się na Kod Źródłowy, to jesteś zobowiązany do umieszczenia takiego zawiadomienia w takim elemencie Kodu Źródłowego w jakim użytkownik taką informacją prawdopodobnie będzie poszukiwał. Jeżeli stworzyłeś jedną lub więcej Modyfikacji, możesz dodać swoje imię i nazwisko / firmę jako Współtwórcę do zawiadomienia opisanego w załączniku A. Jesteś również zobowiązany do zamieszczenia kopii Licencji w każdej dokumentacji związanej z Kodem Źródłowym, w której mowa jest o prawach odbiorcy lub prawach własności związanych z Kodem Przedmiotowym. Możesz dokonać wyboru, czy oferować i pobierać opłaty za ewentualne gwarancje, usługi wsparcia czy odpowiedzialność odszkodowawczą, od jednego, lub więcej odbiorców Kodu Przedmiotowego. Jednakże możesz podjąć taką decyzje wyłącznie we własnym imieniu, a nie w imieniu Pierwotnego Programisty lub Współtwórcy. Musisz zadbać o to, aby nie budził żadnych wątpliwości fakt, że ewentualne gwarancje, usługi wsparcia czy odpowiedzialność odszkodowawcza jest świadczona wyłącznie przez Ciebie, i że niniejszym zwalniasz Pierwotnego Programistę lub Współtwórcę z odpowiedzialności na zasadach przez Ciebie określonych. 

3.6 DYSTRYBUCJA WERSJI WYKONYWALNYCH

Możesz rozprowadzać Kod Przedmiotowy jako Wykonywalny jedynie w sytuacji, gdy spełnione są wymagania określone w punktach 3.1-3.5 Licencji w odniesieniu do Kodu Przedmiotowego i pod warunkiem zamieszczenia zawiadomienia, że wersja Kodu Źródłowego Kodu Przedmiotowego jest dostępna na warunkach określonych w niniejszej Licencji, wraz z podaniem informacji o sposobie spełnienia zobowiązań wynikających z punktu 3.2. Zawiadomienie musi być wyraźnie zamieszczone w każdym zawiadomieniu w wersji Wykonywalnej, w związanej z Kodem Przedmiotowym dokumentacji, w której opisane są prawa odbiorcy do Kodu Przedmiotowego. Możesz rozpowszechniać wersję Wykonywalną Kodu Przedmiotowego lub prawa własności na podstawie dowolnie wybranej licencji, która może zawierać również inne warunki niż zawarte w tej Licencji, pod warunkiem, że są zgodne z postanowieniami Licencji, i że założeniem tej wybranej licencji nie jest ograniczenie lub zmiana praw odbiorcy odnoście wersji Kodu Źródłowego przyznanych przez Licencję. Jeżeli rozprowadzasz wersje Wykonywalną pod inną licencją, jesteś zobowiązany zawiadomić odbiorcę w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że wszelkie warunki różniące się od warunków zawartych w Licencji są gwarantowane tylko przez Ciebie a nie przez Pierwotnego Programistę lub jakiegokolwiek Współtwórcę. Niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie Pierwotnego Programisty i każdego ze Współtwórców z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby obciążać ich na mocy zaoferowanych przez Ciebie warunków. 

3.7 SZERSZE DZIEŁA

Możesz tworzyć Szersze Dzieła dokonując połączenia Kodu Przedmiotowego z innym kodem, który nie podlega regulacjom niniejszej Licencji i rozpowszechniać Szersze Dzieło jako pojedynczy (osobny) produkt. W takim przypadku musisz zapewnić, że warunki tej Licencji są spełnione w odniesieniu do Kodu Przedmiotowego, z którego korzystasz w ramach pracy nad szerszym dziełem. 

4. NIEMOŻNOŚĆ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z LICENCJI 

Jeżeli wypełnienie jakiegokolwiek postanowienia Licencji nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, czy ze względu na orzeczenie sądu lub organu administracji, wtedy zobowiązany jesteś do: (a) wypełnienia postanowień licencji w maksymalnym możliwym stopniu, (b) opisać ograniczenia i kod, którego dotyczą. Taki opis musi znaleźć się w pliku „LEGAL”, opisanym w punkcie 3.4 i musi być załącznikiem do każdego egzemplarza Kodu Źródłowego. W zakresie nie objętym ustawowym zakazem, opis taki powinien być możliwie na tyle szczegółowy, aby zwykły odbiorca był w stanie go zrozumieć. 

5. ZASTOSOWANIE LICENCJI

Niniejsza Licencja odnosi się do kodu, do którego Pierwotny Programista załączył zawiadomienie stanowiące Załącznik A i do powiązanego Kodu Przedmiotowego. 

6. WERSJE LICENCJI

6.1 NOWE WERSJE

YetiForce może w miarę potrzeby publikować uzupełnione i/lub nowe wersje Licencji, z których każda będzie opatrzona odrębnym numerem odróżniającym ją od wersji poprzednich.

6.2 MOC WIĄŻĄCA NOWYCH WERSJI.

Jeżeli Kod Przedmiotowy został opublikowany na mocy konkretnej wersji Licencji, możesz nadal korzystać z niego na podstawie tej właśnie wersji Licencji. Możesz również zdecydować się na korzystanie z Kodu Przedmiotowego na podstawie którejkolwiek z kolejnych wersji Licencji opublikowanych przez YetiForce. Nikt poza YetiForce nie ma prawa do zmieniania warunków odnoszących się do Przedmiotowego Kodu utworzonego zgodnie z niniejszą Licencją.

6.3 WERSJE POCHODNE

Jeżeli stworzyłeś lub korzystasz ze zmodyfikowanej wersji Licencji (co możesz zrobić jedynie w celu zastosowania jej do kodu, który nie jest już Kodem Przedmiotowym, do którego zastosowanie ma ta Licencja) masz obowiązek (a) zmienić Twoją licencję w ten sposób, by słowo „YetiForce”, ani inne mogące budzić z nim skojarzenia słowo, nie pojawiało się w Twojej licencji (z wyjątkiem ewentualnej uwagi, że Twoja licencja różni się od Licencji YetiForce) (b) w inny sposób wyraźnie zaznaczyć, że Twoja wersja licencji zawiera warunki, które różnią ją od Licencji YetiForce. (Wpisanie nazwy Pierwotnego Programisty, Kodu Oryginalnego, Współtwórcy we wskazanym miejscu w nocie opisanej w Załaczniku A nie jest samo w sobie uważane za modyfikację niniejszej Licencji).

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. 

Z KODEM PRZEDMIOTOWYM OBJĘTYM NINIEJSZĄ LICENCJĄ NIE WIĄŻE SIĘ GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI WYRAŻONA BEZPOŚREDNIO ANI DOROZUMIANA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ GWARANCJA TEGO TYPU, ŻE PRZEDMIOTOWY KOD JEST WOLNY OD WAD, ŻE MA WARTOŚĆ HANDLOWĄ, ŻE MA SZCZEGÓLNE PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, CZY ŻE NIE NARUSZA NICZYICH PRAW. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ KODU PRZEDMIOTOWEGO SPOCZYWA NA TOBIE. GDYBY OKAZAŁO SIĘ, ŻE KOD PRZEDMIOTOWY JEST WADLIWY POD JAKIMKOLWIEK WZGLĘDEM, TO TY (NIE PIERWOTNY PROGRAMISTA ANI ŻADEN WSPÓŁTWÓRCA) BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA POKRYCIE KOSZTÓW EWENTUALNYCH NAPRAW I INNYCH USŁUG. POWYŻSZE OGRANICZENIE STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ TEJ LICENCJI. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MA ZASTOSOWANIE DO KAŻDEGO PRZYPADKU UŻYCIA KODU PRZEDMIOTOWEGO. 

8. ROZWIĄZANIE 

8.1 Niniejsza licencja i prawa udzielone na jej podstawie przestają obowiązywać automatycznie, jeżeli stan niezgodny z postanowieniami niniejszej licencji będzie utrzymywał się dłużej niż przez 30 dni od dnia wykrycia takiego naruszenia. Wszystkie dalsze licencje do Kodu Przedmiotowego wydane na podstawie niniejszej Licencji, będą obowiązywały bez względu na obowiązywanie Licencji. Postanowienia, które ze względu na swoją właściwość muszą pozostawać ważne po zakończeniu tej Licencji, pozostaną ważne.

8.2 W razie wszczęcia postępowania sądowego spowodowanego naruszeniem praw autorskich (z wyłączeniem powództw o ustalenie istnienia prawa) przeciw Pierwotnemu Programiście lub Współtwórcy (Pierwotny Programista lub Współtwórca, przeciwko któremu wytoczyłeś takie powództwo zwany dalej będzie „Uczestnikiem”) na podstawie zarzutów, że:

(a) Wersja Uczestnika narusza bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek prawa autorskie, wówczas wszelkie prawa udzielone Tobie przez takiego Uczestnika zgodnie z punktem 2.1 i/lub 2.2 niniejszej Licencji wygasają, chyba, że w ciągu 60 dni od otrzymania zawiadomienia: (i) wyrazisz zgodę na piśmie na zapłatę Uczestnikowi wzajemnie uzgodnionego wynagrodzenia za przeszłe i przyszłe korzystanie z Modyfikacji stworzonych przez tego Uczestnika, lub (ii) wycofasz wniesione powództwo w odniesieniu do Wersji tego Uczestnika. Jeżeli w ciągu 60 dni od zawiadomienia nie zostanie na piśmie uzgodnione wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, a powództwo związane z naruszeniem praw autorskich nie zostanie cofnięte, wówczas prawa przyznane na Tobie przez Uczestnika na podstawie punktu 2.1 i/lub 2.2 licencji wygasają automatycznie z upływem 60 dnia od otrzymania zawiadomienia.

(b) jakiekolwiek oprogramowanie, sprzęt czy urządzenie, inne niż Wersja Uczestnika, bezpośrednio lub pośrednio narusza prawa autorskie, wówczas wszelkie prawa przyznane Tobie przez tego Uczestnika na podstawie punktów 2.1(b) i 2.2(b) zostają cofnięte ze skutkiem od dnia pierwszego dokonanego przez Ciebie użycia, dystrybucji, czy sprzedaży Modyfikacji wprowadzonych przez tego Uczestnika. 

8.3 Jeżeli wniesiesz pozew dotyczący bezpośredniego lub pośredniego naruszenia praw autorskich, a sprawa zostanie rozwiązana przed rozpoczęciem postępowania sądowego (np. w ramach negocjacji i zawarcia ugody), wówczas uzasadniona wartość licencji przyznanej przez Uczestnika w punktach 2.1 i 2.2 Licencji powinna być wzięta pod uwagę przy określaniu wysokości ewentualnych kwot wynikających z uzgodnień stron. 

8.4 W razie rozwiązania na mocy punktów 8.1 i 8.2 powyżej licencje wiążące odbiorców końcowych (z wyłączeniem licencji wiążących dystrybutorów i sprzedawców) obowiązujące przed rozwiązaniem, pozostają w mocy. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W ŻADNYM WYPADKU I NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, CZY DELIKT (NIE WYŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIA), ANI TY, ANI PIERWOTNY PROGRAMISTA, ANI ŻADEN INNY WSPÓŁTWÓRCA, CZY DYSTRYBUTOR KODU PRZEDMIOTOWEGO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KOGOKOLWIEK, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CZY WTÓRNE SZKODY, NIE WYŁĄCZAJĄC SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DOBREJ WOLI, AWARII KOMPUTERA, PRZYMUSOWEJ PRZERWY W PRACY, NAWET JEŻELI OSOBA WNOSZĄCA ROSZCZENIE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA DO SZKÓD ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA STRONY W ZAKRESIE W JAKIM PRAWO OBOWIĄZUJĄCE ZABRANIA USTANAWIANIA TAKICH OGRANICZEŃ. PRAWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIA OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSTĄPIENIE TAKIEJ SZKODY, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE NIE MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

10. INSTYTUCJE RZĄDOWE USA JAKO ODBIORCA KOŃCOWY

Kod Przedmiotowy jest „Przedmiotem Komercyjnym” w rozumieniu 48 C.F.R. 2.101. (październik 1995), złożonym z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, w rozumieniu 48.C.F.R. 12.212 (wrzesień 1995). Z zastrzeżeniem z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4 (czerwiec 1995) wszystkie instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych nabywają Kod Przedmiotowy jedynie wraz z prawami wynikającymi z Licencji.

11. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza licencja stanowi kompletne porozumienie w zakresie kwestii w niej poruszonych. Jeżeli którekolwiek z postanowień Licencji okaże się niewykonalne, należy je zmienić jedynie w takim zakresie, który jest niezbędny by stało się wykonalne. Niniejsza Licencja podlega prawu polskiemu (o ile przepisy obowiązujące nie stanowią inaczej), z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. W zakresie sporów, w których co najmniej jedna ze stron jest obywatelem lub podmiotem z siedzibą lub zarejestrowanym w Polsce, sądem właściwym będzie sąd w Warszawie, w województwie mazowieckim w Polsce. Strona przegrana w sporze będzie zobowiązana do poniesienia kosztów postępowania, w szczególności kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. 

Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone. Żadne prawa czy regulacje przewidujące, że język umowy powinien być w razie wątpliwości dostosowany do odbiorcy, nie mają zastosowania do tej Licencji.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Tak jak w relacjach pomiędzy Pierwotnym Programistą i Współtwórcami, każda ze stron jest odpowiedzialna za szkody i zniszczenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z egzekucji praw przyznanych jej z tytułu tej Licencji, tak Ty wyrażasz zgodę na współpracę z Pierwotnym Programistą i Współtwórcami w zakresie odpowiedzialności, która oparta jest na prawie słuszności. Licencja nie stanowi i nie ma stanowić jakiegokolwiek przejawu uznania odpowiedzialności. 

13. KOD WIELOKROTNIE LICENCJONOWANY

Pierwotny Programista może oznaczyć niektóre części Kodu Przedmiotowego jako „Kod Wielokrotnie Licencjonowany”, co oznacza, że Pierwotny Programista zezwala Ci na wykorzystywanie tych części Kodu Przedmiotowego na podstawie licencji NPL lub innych licencji wskazanych przez Pierwotnego Programistę w pliku opisanym z Załączniku A.

[UWAGA: Treść Załącznika A może nieznacznie różnić się od treści zapisów zawartych w plikach Kodu Źródłowego Oryginalnego Kodu. Obowiązywać powinna treść Załącznika A, a nie treść zawarta w Oryginalnym Kodzie Źródłowego Kodu przeznaczonym do Twoich Modyfikacji.]Załącznik A – Licencja Publiczna YetiForce

„Zawartość tego pliku jest objęta licencją YetiForce (YFPL) w wersji 1.0 („Licencja”). Nie możesz wykorzystywać tego pliku w sposób niezgodny z postanowieniami Licencji.”

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji, NIE JEST OPATRZONE GWARANCJĄ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU zarówno wyraźnej jak i dorozumianej. Licencja zawiera przepisy odnoszące się do praw i ograniczeń obowiązujących na podstawie licencji.

Kod Oryginalny to YetiForce.

Pierwotnym Programistą Kodu Oryginalnego jest YetiForce. Fragmenty stworzone przez YetiForce są przedmiotem praw autorskich. YetiForce © Copyright.

Współtwórca(y): ______________________________________.

Załącznik B – Licencja Publiczna YetiForce

Dodatkowe warunki dotyczące Licencji YetiForce

I. Efekt

Poniższe dodatkowe zasady opisane w Licencji YetiForce – Dodatkowe warunki dotyczą Kodu Przedmiotowego na tej Licencji.

II. YetiForce i logo

Ta licencja nie nadaje żadnych praw do posługiwania się znakiem towarowym "YetiForce", ani logami "YetiForce" nawet jeśli są one zawarte w Oryginalnym Kodzie, lub Modyfikacjach.

Oprócz innych obowiązków wynikających z licencji, wszystkie kopie Kodu Przedmiotowego w formie Wykonawczej i Kodu Źródłowego muszą, jako formę przypisania oryginalnego autorstwa, zawierać na każdym ekranie interfejsu użytkownika notę o prawach autorskich w postaci tekstu "Fueled by YetiForce", w tej samej formie jak najnowsza wersja Kodu Przedmiotowego rozpowszechnianego przez YetiForce Sp. z o.o. w czasie dystrybucji takiej kopii. Dodatkowo, tekst "Fueled by YetiForce" musi być wyświetlany tą samą czcionką, o tym samym rozmiarze co czcionka tego tekstu w najnowszej wersji Kodu Przedmiotowego, oraz musi być widoczny dla wszystkich użytkowników, i znajdować się na samym dole, na środku każdego ekranu interfejsu użytkownika.

III. Informacje statystyczne

Dane przesyłane w celach statystycznych muszą być danymi rzeczywistymi. 

Copyright (c) 2014 www.yetiforce.com All rights reserved.

Licencja Publiczna YetiForce wersja 1.0

Poniższa licencja dotyczy produktów YetiForce CRM oraz Portal Klienta YetiForce, które są udostępniane przez firmę YetiForce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

PROSZĘ PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UWAŻNIE. KAŻDE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA ŚCIĄGNIĘTEGO LUB ZAMÓWIONEGO OD YETIFORCE DOZWOLONE JEST JEDYNIE NA PODSTAWIE UMOWY LICENCYJNEJ Z YETIFORCE. ŚCIĄGAJĄC TEN PROGRAM ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO NA PONIŻSZE WARUNKI I STAJECIE SIĘ STRONĄ PONIŻSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

1. DEFINICJE

„Użytek Komercyjny” 
oznacza dystrybucję lub każdą inną formę udostępniania Kodu Przedmiotowego stronom trzecim.
„Współtwórca” 
oznacza każdy podmiot, który tworzy lub przyczynia się do tworzenia Modyfikacji. 
„Wersja Współtwórcy” 
oznacza połączenie Kodu Oryginalnego, wcześniejszych Modyfikacji użytych przez Współtwórcę i Modyfikacji stworzonych przez tego konkretnego Współtwórcę. 
„Kod Przedmiotowy” 
oznacza Kod Oryginalny lub Modyfikacje lub połączenie Kodu Oryginalnego i Modyfikacji, w każdym przypadku obejmuje elementy Kodu Oryginalnego lub Modyfikacji, objęte niniejszą Licencją. 
„Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej” 
oznacza powszechnie przyjęty w środowisku producentów oprogramowania mechanizm elektronicznego przesyłania danych. 
„Kod wykonywalny” 
oznacza Kod Przedmiotowy w każdej formie innej niż Kod Źródłowy 
„Pierwotny Programista” 
oznacza osobę fizyczną lub każdy inny podmiot, wskazany jako Pierwotny Programista w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej przez Załącznik A. 
„Szersze Dzieło” 
oznacza projekt, na który składa się Kod Przedmiotowy lub jego elementy a także kod(y) nieobjęte warunkami tej Licencji. 
„Licencja” 
oznacza niniejszy dokument 
„Licencjonujący” 
oznacza: posiadający prawo udzielania, w maksymalnie możliwym zakresie, dowolnych jak i wszystkich praw zapisanych w Licencji. Dotyczy to zarówno praw posiadanych w chwili udzielania Licencji jaki i nabytych w późniejszym czasie. („Licencjonowalne” – oznaczać będzie prawo udzielane przez Licencjonującego) 
„Modyfikacje” 
oznaczają każdą zmianę (dodatek lub usunięcie) w zakresie treści lub struktury zarówno Kodu Oryginalnego jak i wcześniejszych Modyfikacji. Jeśli Kod Przedmiotowy jest wypuszczany jako seria plików, wtedy Modyfikacją jest: 
A. Każde dodanie lub usunięcie z zawartości pliku zawierającego Kod Oryginalny lub wcześniejsze Modyfikacje 
B. Każdy nowy plik zawierający dowolną część Kodu Oryginalnego lub wcześniejszych Modyfikacji. 
„Kod Oryginalny” 
oznacza Kod Źródłowy oprogramowania komputerowego opisany w nocie do Kodu Źródłowego wymaganej przez załącznik A jako Kod Oryginalny i który w momencie jego wydania na podstawie niniejszej Licencji, nie stanowi już Kodu Przedmiotowego w rozumieniu niniejszej Licencji. 
„Prawa Patentowe” 
oznaczają wszelkie prawa patentowe, zarówno posiadane obecnie jak i te nabyte w przyszłości, nie wyłączając praw dotyczących wszelkiego rodzaju metod, procesów i narzędzi posiadanych i udzielanych przez Licencjonującego. 
„Kod Źródłowy” 
oznacza preferowaną formę Kodu Przedmiotowego do wprowadzania do niego modyfikacji, uwzględniając wszystkie składające się na Kod Źródłowy moduły, nie wyłączając wszelkich związanych z nim plików definicji interfejsów, a także zbiorów komend stosowanych do sterowania procesem kompilacji i instalacji Kodu Wykonywalnego lub porównań różnicowych Kodu Źródłowego względem Kodu Oryginalnego lub innego dobrze znanego, dostępnego Kodu Przedmiotowego według wyboru Współtwórcy. Kod Źródłowy może być w formie pliku skompresowanego lub archiwalnego, jeżeli tylko właściwe oprogramowanie służące do dekompresji i dearchiwizacji takich plików jest ogólnodostępne i nieodpłatne.
„Ty” („Twoje”) 
oznacza osobę fizyczną lub prawną a także każdy inny podmiot korzystający z prawa i stosujący się do zasad wynikających z tej Licencji lub jej przyszłych wersji publikowanych zgodnie z Punktem 6.1. W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej „Ty” oznacza każdy podmiot, kontrolowany przez lub kontrolujący osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Dla potrzeb niniejszej definicji, poprzez kontrolę rozumieć należy możliwość bezpośredniego lub pośredniego wpływania na działania wspólników, zarząd lub instytucję kontrolującą dany podmiot lub posiadanie ponad 50% udziałów w podmiocie kontrolującym lub kontrolowanym.

2. LICENCJA NA KOD ŹRÓDŁOWY

2.1 LICENCJA UDZIELANA PRZEZ PIERWOTNEGO PROGRAMISTĘ 
Pierwotny Programista niniejszym udziela Tobie ogólnoświatowej, wolnej od opłat, niewyłącznej licencji, z zastrzeżeniem roszczeń osób trzecich z zakresu prawa własności intelektualnej: 
(a) w zakresie praw własności intelektualnej (innych niż prawa patentowe i prawo do znaku towarowego), prawa do korzystania, odtwarzania, modyfikowania, wyświetlania, udzielania sublicencji i dystrybucji Kodu Oryginalnego (lub jego części) z lub bez Modyfikacji, i/lub jako część „Szerszego Dzieła”, w zakresie praw Licencjonujących posiadanych przez Pierwotnego Programistę 
(b) w zakresie Praw Patentowych naruszanych przez tworzenie, używanie i sprzedawanie Kodu Oryginalnego, do korzystania, używania, sprzedawania i oferowania na sprzedaż Kodu Oryginalnego (lub jego części) 
(c) licencje udzielone w punkcie 2.1 (a) i (b) zaczynają obowiązywać z chwilą gdy Pierwotny Programista po raz pierwszy dokona rozpowszechnienia Kodu Oryginalnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Licencji. 
(d) Nie wyłączając postanowień punktu 2.1 (a) i (b), żadnego rodzaju licencje ani prawa nie są udzielane na: 
1) kod stanowiący fragment usunięty z Kodu Oryginalnego, 
2) kod oddzielony od Kodu Oryginalnego, 
3) naruszenia spowodowane przez 
I) modyfikacje Kodu Oryginalnego lub 
II) połączenie Kodu Oryginalnego z innym oprogramowaniem lub urządzeniami.

2.2 LICENCJA UDZIELANA PRZEZ WSPÓŁTWÓRCĘ 
Z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, każdy Współtwórca udziela Tobie ogólnoświatowej, wolnej od opłat, niewyłącznej licencji: 
(a) w zakresie praw własności intelektualnej (innych niż prawa patentowe i prawo do znaku towarowego), Licencjonowalne przez Współtwórcę prawa do korzystania, modyfikowania, wyświetlania, używania, udzielania sublicencji i dystrybucji Modyfikacji stworzonych przez tego Współtwórcę (lub ich części) zarówno w postaci niezmodyfikowanej, z innymi Modyfikacjami, jako Kod Przedmiotowy i/lub jako część Szerszego Dzieła. 
(b) W zakresie praw patentowych naruszanych przez tworzenie, używanie i sprzedaż przez tego Współtwórcę Modyfikacji zarówno samodzielnych i/lub w połączeniu z Wersją Współtwórcy (lub części takiego połączenia): do tworzenia, używania, sprzedawania, oferowania na sprzedaż lub innego zbywania: 
1) Modyfikacji utworzonych przez danego Współtwórcę (lub ich części) 
2) połączeń takich Modyfikacji z Wersją Współtwórcy utworzonych przez danego Współtwórcę (lub fragmentów takich połączeń). 
(c) Licencje przyznane w punktach 2.2(a) i 2.2(b) nabierają mocy z chwilą gdy Współtwórca po raz pierwszy zrobi Użytek Komercyjny z Kodu Przedmiotowego. 
(d) Nie wyłączając postanowień punktu 2.2 (b) powyżej, nie udziela się licencji na: 1) jakikolwiek kod, który Współtwórca usunął z Wersji Współtwórcy; 2) kod inny niż Wersja Współtwórcy; 3) naruszenia spowodowane przez i) modyfikacje Wersji Współtwórcy dokonane przez osoby trzecie; ii) połączenia Modyfikacji Współtwórcy z innym oprogramowaniem (z wyłączeniem stanowiących cześć Wersji Współtwórcy) lub innymi urządzeniami; lub 4) naruszenia Praw Patentowych powstałe przez naruszenie Kodu Przedmiotowego zanim Modyfikacje zostały wprowadzone przez Współtwórcę.

3. ZOBOWIĄZANIA DYSTRYBUCYJNE

3.1 ZASTOSOWANIE LICENCJI 
Modyfikacje wprowadzone przez Ciebie, lub Modyfikacje, w dokonywaniu których uczestniczysz są objęte warunkami niniejszej Licencji, nie wyłączając postanowień punktu 2.2. Wersja Kodu Źródłowego dla Kodu Przedmiotowego, może być rozpowszechniana wyłącznie na podstawie warunków niniejszej Licencji lub przyszłych wersji Licencji wydanych na podstawie punktu 6.1, a warunki Licencji musisz dołączyć do każdej kopii Kodu Źródłowego, który rozpowszechnisz. Nie możesz wprowadzać ani narzucać żadnych warunków w odniesieniu do wersji Kodu Źródłowego, które w jakikolwiek sposób zmieniałyby lub ograniczały prawa Licencjobiorców wynikające z Licencji. Można jednak w dodatkowym dokumencie zamieścić dodatkowe uprawnienia opisane w punkcie 3.5 Licencji.

3.2 DOSTĘPNOŚĆ KODU ŹRÓDŁOWEGO 
Wszelkie Modyfikacje wprowadzone przez Ciebie, lub Modyfikacje, w dokonywaniu których uczestniczysz muszą być dostępne jako Kod Źródłowy na warunkach opisanych w Licencji, na tym samym nośniku co wersja Kodu Wykonywalnego lub poprzez dostępne Mechanizmy Dystrybucji Elektronicznej, dla każdego odbiorcy, któremu udostępniłeś wersję Kodu Wykonywalnego. Jeżeli Modyfikacje zostały udostępnione poprzez Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej, muszą pozostawać dostępne przez co najmniej dwanaście (12) miesięcy od czasu, kiedy po raz pierwszy stały się dostępne lub co najmniej przez sześć (6) miesięcy, od kiedy kolejne wersje tej szczególnej Modyfikacji zostały udostępnione poszczególnym odbiorcom. Jesteś zobowiązany zapewnić, że Kod Źródłowy pozostanie dostępny nawet jeśli Mechanizm Dystrybucji Elektronicznej pozostaje w dyspozycji osoby trzeciej.

3.3 OPIS MODYFIKACJI 
Jesteś zobowiązany sprawić, by Kod Przedmiotowy, do którego powstania się przyczyniłeś, zawierał plik dokumentujący wszelkie zmiany, które wprowadziłeś by stworzyć Kod Przedmiotowy, a także datę każdej zmiany. Jesteś również zobowiązany załączyć wyraźne stwierdzenie, że Modyfikacja wywodzi się bezpośrednio lub pośrednio z Kodu Oryginalnego, stworzonego przez Pierwotnego Programistę i umieścić imię i nazwisko / firmę Pierwotnego Programisty w (a) Kodzie Źródłowym i w (b) każdym zawiadomieniu zawartym w wersji Kodu Wykonywalnego, mówiącym o pochodzeniu lub własności Kodu Przedmiotowego.

3.4 ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
(a) Prawa osób trzecich 
W przypadku, gdy Współtwórca posiada wiedzę, o tym, że wymagana jest licencja do korzystania z praw osób trzecich udzielonych przez tego Współtwórcę na podstawie punktu 2.1 lub 2.2, Współtwórca zobowiązany jest zamieścić w Kodzie Źródłowym plik tekstowy zatytułowany „LEGAL” opisujący to prawo i osobę lub podmiot, któremu owo prawo przysługuje w sposób umożliwiający nawiązanie kontaktu z tą osobą lub podmiotem. W przypadku, jeżeli Współtwórca posiądzie taką wiedzę już po udostępnieniu Modyfikacji, na zasadach określonych w punkcie 3.2, Współtwórca zobowiązany jest niezwłocznie zmodyfikować plik „LEGAL” we wszystkich kopiach, które Współtwórca będzie rozprowadzał od czasu powzięcia tych informacji i podjąć kroki (takie jak uaktualnianie informacji poprzez listy mailingowe, czy newslettery), niezbędne do poinformowania odbiorców Kodu Przedmiotowego o tych okolicznościach.

(b) Aplikacje Współtwórcy 
Jeżeli Modyfikacje Współtwórcy zawierają aplikację związaną z programowaniem interfejsu, a Współtwórca posiada wiedzę o licencjach patentowych, które są konieczne do wprowadzenia aplikacji, Współtwórca jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w pliku „LEGAL”.

(c) Oświadczenia 
Współtwórca oświadcza, że wyłączając zastrzeżenia zawarte w punkcie 3.4 (a) powyżej, nie ma wiedzy z której wynikałoby, że Modyfikacje Współtwórcy nie są jego oryginalnymi wytworami i/lub, że Współtwórca posiada niezbędne prawa do udzielania praw wyrażonych w Licencji.

3.5 WYMAGANE ZAWIADOMIENIA 
Kopia zawiadomienia z załącznika A powinna być umieszczona w każdym pliku składającym się na Kod Źródłowy. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie takiego zawiadomienia w konkretnym pliku składającym się na Kod Źródłowy, to jesteś zobowiązany do umieszczenia takiego zawiadomienia w takim elemencie Kodu Źródłowego w jakim użytkownik taką informacją prawdopodobnie będzie poszukiwał. Jeżeli stworzyłeś jedną lub więcej Modyfikacji, możesz dodać swoje imię i nazwisko / firmę jako Współtwórcę do zawiadomienia opisanego w załączniku A. Jesteś również zobowiązany do zamieszczenia kopii Licencji w każdej dokumentacji związanej z Kodem Źródłowym, w której mowa jest o prawach odbiorcy lub prawach własności związanych z Kodem Przedmiotowym. Możesz dokonać wyboru, czy oferować i pobierać opłaty za ewentualne gwarancje, usługi wsparcia czy odpowiedzialność odszkodowawczą, od jednego, lub więcej odbiorców Kodu Przedmiotowego. Jednakże możesz podjąć taką decyzje wyłącznie we własnym imieniu, a nie w imieniu Pierwotnego Programisty lub Współtwórcy. Musisz zadbać o to, aby nie budził żadnych wątpliwości fakt, że ewentualne gwarancje, usługi wsparcia czy odpowiedzialność odszkodowawcza jest świadczona wyłącznie przez Ciebie, i że niniejszym zwalniasz Pierwotnego Programistę lub Współtwórcę z odpowiedzialności na zasadach przez Ciebie określonych.

3.6 DYSTRYBUCJA WERSJI WYKONYWALNYCH
Możesz rozprowadzać Kod Przedmiotowy jako Wykonywalny jedynie w sytuacji, gdy spełnione są wymagania określone w punktach 3.1-3.5 Licencji w odniesieniu do Kodu Przedmiotowego i pod warunkiem zamieszczenia zawiadomienia, że wersja Kodu Źródłowego Kodu Przedmiotowego jest dostępna na warunkach określonych w niniejszej Licencji, wraz z podaniem informacji o sposobie spełnienia zobowiązań wynikających z punktu 3.2. Zawiadomienie musi być wyraźnie zamieszczone w każdym zawiadomieniu w wersji Wykonywalnej, w związanej z Kodem Przedmiotowym dokumentacji, w której opisane są prawa odbiorcy do Kodu Przedmiotowego. Możesz rozpowszechniać wersję Wykonywalną Kodu Przedmiotowego lub prawa własności na podstawie dowolnie wybranej licencji, która może zawierać również inne warunki niż zawarte w tej Licencji, pod warunkiem, że są zgodne z postanowieniami Licencji, i że założeniem tej wybranej licencji nie jest ograniczenie lub zmiana praw odbiorcy odnoście wersji Kodu Źródłowego przyznanych przez Licencję. Jeżeli rozprowadzasz wersje Wykonywalną pod inną licencją, jesteś zobowiązany zawiadomić odbiorcę w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że wszelkie warunki różniące się od warunków zawartych w Licencji są gwarantowane tylko przez Ciebie a nie przez Pierwotnego Programistę lub jakiegokolwiek Współtwórcę. Niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie Pierwotnego Programisty i każdego ze Współtwórców z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby obciążać ich na mocy zaoferowanych przez Ciebie warunków.

3.7 SZERSZE DZIEŁA 
Możesz tworzyć Szersze Dzieła dokonując połączenia Kodu Przedmiotowego z innym kodem, który nie podlega regulacjom niniejszej Licencji i rozpowszechniać Szersze Dzieło jako pojedynczy (osobny) produkt. W takim przypadku musisz zapewnić, że warunki tej Licencji są spełnione w odniesieniu do Kodu Przedmiotowego, z którego korzystasz w ramach pracy nad szerszym dziełem.

4. NIEMOŻNOŚĆ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z LICENCJI

Jeżeli wypełnienie jakiegokolwiek postanowienia Licencji nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, czy ze względu na orzeczenie sądu lub organu administracji, wtedy zobowiązany jesteś do: (a) wypełnienia postanowień licencji w maksymalnym możliwym stopniu, (b) opisać ograniczenia i kod, którego dotyczą. Taki opis musi znaleźć się w pliku „LEGAL”, opisanym w punkcie 3.4 i musi być załącznikiem do każdego egzemplarza Kodu Źródłowego. W zakresie nie objętym ustawowym zakazem, opis taki powinien być możliwie na tyle szczegółowy, aby zwykły odbiorca był w stanie go zrozumieć.

5. ZASTOSOWANIE LICENCJI

Niniejsza Licencja odnosi się do kodu, do którego Pierwotny Programista załączył zawiadomienie stanowiące Załącznik A i do powiązanego Kodu Przedmiotowego.

6. WERSJE LICENCJI

6.1 NOWE WERSJE 
YetiForce może w miarę potrzeby publikować uzupełnione i/lub nowe wersje Licencji, z których każda będzie opatrzona odrębnym numerem odróżniającym ją od wersji poprzednich.

6.2 MOC WIĄŻĄCA NOWYCH WERSJI.
Jeżeli Kod Przedmiotowy został opublikowany na mocy konkretnej wersji Licencji, możesz nadal korzystać z niego na podstawie tej właśnie wersji Licencji. Możesz również zdecydować się na korzystanie z Kodu Przedmiotowego na podstawie którejkolwiek z kolejnych wersji Licencji opublikowanych przez YetiForce. Nikt poza YetiForce nie ma prawa do zmieniania warunków odnoszących się do Przedmiotowego Kodu utworzonego zgodnie z niniejszą Licencją.

6.3 WERSJE POCHODNE
Jeżeli stworzyłeś lub korzystasz ze zmodyfikowanej wersji Licencji (co możesz zrobić jedynie w celu zastosowania jej do kodu, który nie jest już Kodem Przedmiotowym, do którego zastosowanie ma ta Licencja) masz obowiązek (a) zmienić Twoją licencję w ten sposób, by słowo „YetiForce”, ani inne mogące budzić z nim skojarzenia słowo, nie pojawiało się w Twojej licencji (z wyjątkiem ewentualnej uwagi, że Twoja licencja różni się od Licencji YetiForce) (b) w inny sposób wyraźnie zaznaczyć, że Twoja wersja licencji zawiera warunki, które różnią ją od Licencji YetiForce. (Wpisanie nazwy Pierwotnego Programisty, Kodu Oryginalnego, Współtwórcy we wskazanym miejscu w nocie opisanej w Załaczniku A nie jest samo w sobie uważane za modyfikację niniejszej Licencji).

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI.

Z KODEM PRZEDMIOTOWYM OBJĘTYM NINIEJSZĄ LICENCJĄ NIE WIĄŻE SIĘ GWARANCJA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI WYRAŻONA BEZPOŚREDNIO ANI DOROZUMIANA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ GWARANCJA TEGO TYPU, ŻE PRZEDMIOTOWY KOD JEST WOLNY OD WAD, ŻE MA WARTOŚĆ HANDLOWĄ, ŻE MA SZCZEGÓLNE PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ, CZY ŻE NIE NARUSZA NICZYICH PRAW. CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ KODU PRZEDMIOTOWEGO SPOCZYWA NA TOBIE. GDYBY OKAZAŁO SIĘ, ŻE KOD PRZEDMIOTOWY JEST WADLIWY POD JAKIMKOLWIEK WZGLĘDEM, TO TY (NIE PIERWOTNY PROGRAMISTA ANI ŻADEN WSPÓŁTWÓRCA) BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA POKRYCIE KOSZTÓW EWENTUALNYCH NAPRAW I INNYCH USŁUG. POWYŻSZE OGRANICZENIE STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ TEJ LICENCJI. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MA ZASTOSOWANIE DO KAŻDEGO PRZYPADKU UŻYCIA KODU PRZEDMIOTOWEGO.

8. ROZWIĄZANIE

8.1. Niniejsza licencja i prawa udzielone na jej podstawie przestają obowiązywać automatycznie, jeżeli stan niezgodny z postanowieniami niniejszej licencji będzie utrzymywał się dłużej niż przez 30 dni od dnia wykrycia takiego naruszenia. Wszystkie dalsze licencje do Kodu Przedmiotowego wydane na podstawie niniejszej Licencji, będą obowiązywały bez względu na obowiązywanie Licencji. Postanowienia, które ze względu na swoją właściwość muszą pozostawać ważne po zakończeniu tej Licencji, pozostaną ważne.

8.2 W razie wszczęcia postępowania sądowego spowodowanego naruszeniem praw autorskich (z wyłączeniem powództw o ustalenie istnienia prawa) przeciw Pierwotnemu Programiście lub Współtwórcy (Pierwotny Programista lub Współtwórca, przeciwko któremu wytoczyłeś takie powództwo zwany dalej będzie „Uczestnikiem”) na podstawie zarzutów, że: 
(a) Wersja Uczestnika narusza bezpośrednio lub pośrednio jakiekolwiek prawa autorskie, wówczas wszelkie prawa udzielone Tobie przez takiego Uczestnika zgodnie z punktem 2.1 i/lub 2.2 niniejszej Licencji wygasają, chyba, że w ciągu 60 dni od otrzymania zawiadomienia: (i) wyrazisz zgodę na piśmie na zapłatę Uczestnikowi wzajemnie uzgodnionego wynagrodzenia za przeszłe i przyszłe korzystanie z Modyfikacji stworzonych przez tego Uczestnika, lub (ii) wycofasz wniesione powództwo w odniesieniu do Wersji tego Uczestnika. Jeżeli w ciągu 60 dni od zawiadomienia nie zostanie na piśmie uzgodnione wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, a powództwo związane z naruszeniem praw autorskich nie zostanie cofnięte, wówczas prawa przyznane na Tobie przez Uczestnika na podstawie punktu 2.1 i/lub 2.2 licencji wygasają automatycznie z upływem 60 dnia od otrzymania zawiadomienia. 
(b) jakiekolwiek oprogramowanie, sprzęt czy urządzenie, inne niż Wersja Uczestnika, bezpośrednio lub pośrednio narusza prawa autorskie, wówczas wszelkie prawa przyznane Tobie przez tego Uczestnika na podstawie punktów 2.1(b) i 2.2(b) zostają cofnięte ze skutkiem od dnia pierwszego dokonanego przez Ciebie użycia, dystrybucji, czy sprzedaży Modyfikacji wprowadzonych przez tego Uczestnika.

8.3 Jeżeli wniesiesz pozew dotyczący bezpośredniego lub pośredniego naruszenia praw autorskich, a sprawa zostanie rozwiązana przed rozpoczęciem postępowania sądowego (np. w ramach negocjacji i zawarcia ugody), wówczas uzasadniona wartość licencji przyznanej przez Uczestnika w punktach 2.1 i 2.2 Licencji powinna być wzięta pod uwagę przy określaniu wysokości ewentualnych kwot wynikających z uzgodnień stron.

8.4 W razie rozwiązania na mocy punktów 8.1 i 8.2 powyżej licencje wiążące odbiorców końcowych (z wyłączeniem licencji wiążących dystrybutorów i sprzedawców) obowiązujące przed rozwiązaniem, pozostają w mocy.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU I NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, CZY DELIKT (NIE WYŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIA), ANI TY, ANI PIERWOTNY PROGRAMISTA, ANI ŻADEN INNY WSPÓŁTWÓRCA, CZY DYSTRYBUTOR KODU PRZEDMIOTOWEGO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KOGOKOLWIEK, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, CZY WTÓRNE SZKODY, NIE WYŁĄCZAJĄC SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DOBREJ WOLI, AWARII KOMPUTERA, PRZYMUSOWEJ PRZERWY W PRACY, NAWET JEŻELI OSOBA WNOSZĄCA ROSZCZENIE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA DO SZKÓD ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA STRONY W ZAKRESIE W JAKIM PRAWO OBOWIĄZUJĄCE ZABRANIA USTANAWIANIA TAKICH OGRANICZEŃ. PRAWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIA OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSTĄPIENIE TAKIEJ SZKODY, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE NIE MOŻE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

10. INSTYTUCJE RZĄDOWE USA JAKO ODBIORCA KOŃCOWY

Kod Przedmiotowy jest „Przedmiotem Komercyjnym” w rozumieniu 48 C.F.R. 2.101. (październik 1995), złożonym z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, w rozumieniu 48.C.F.R. 12.212 (wrzesień 1995). Z zastrzeżeniem z 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R. 227.7202-1 do 227.7202-4 (czerwiec 1995) wszystkie instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych nabywają Kod Przedmiotowy jedynie wraz z prawami wynikającymi z Licencji.

11. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza licencja stanowi kompletne porozumienie w zakresie kwestii w niej poruszonych. Jeżeli którekolwiek z postanowień Licencji okaże się niewykonalne, należy je zmienić jedynie w takim zakresie, który jest niezbędny by stało się wykonalne. Niniejsza Licencja podlega prawu polskiemu (o ile przepisy obowiązujące nie stanowią inaczej), z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. W zakresie sporów, w których co najmniej jedna ze stron jest obywatelem lub podmiotem z siedzibą lub zarejestrowanym w Polsce, sądem właściwym będzie sąd w Warszawie, w województwie mazowieckim w Polsce. Strona przegrana w sporze będzie zobowiązana do poniesienia kosztów postępowania, w szczególności kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączone. Żadne prawa czy regulacje przewidujące, że język umowy powinien być w razie wątpliwości dostosowany do odbiorcy, nie mają zastosowania do tej Licencji.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Tak jak w relacjach pomiędzy Pierwotnym Programistą i Współtwórcami, każda ze stron jest odpowiedzialna za szkody i zniszczenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z egzekucji praw przyznanych jej z tytułu tej Licencji, tak Ty wyrażasz zgodę na współpracę z Pierwotnym Programistą i Współtwórcami w zakresie odpowiedzialności, która oparta jest na prawie słuszności. Licencja nie stanowi i nie ma stanowić jakiegokolwiek przejawu uznania odpowiedzialności.

13. KOD WIELOKROTNIE LICENCJONOWANY

Pierwotny Programista może oznaczyć niektóre części Kodu Przedmiotowego jako „Kod Wielokrotnie Licencjonowany”, co oznacza, że Pierwotny Programista zezwala Ci na wykorzystywanie tych części Kodu Przedmiotowego na podstawie licencji NPL lub innych licencji wskazanych przez Pierwotnego Programistę w pliku opisanym z Załączniku A.

[UWAGA: Treść Załącznika A może nieznacznie różnić się od treści zapisów zawartych w plikach Kodu Źródłowego Oryginalnego Kodu. Obowiązywać powinna treść Załącznika A, a nie treść zawarta w Oryginalnym Kodzie Źródłowego Kodu przeznaczonym do Twoich Modyfikacji.]

Załącznik A – Licencja Publiczna YetiForce 
„Zawartość tego pliku jest objęta licencją YetiForce (YFPL) w wersji 1.0 („Licencja”). Nie możesz wykorzystywać tego pliku w sposób niezgodny z postanowieniami Licencji.”
Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Licencji, NIE JEST OPATRZONE GWARANCJĄ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU zarówno wyraźnej jak i dorozumianej. Licencja zawiera przepisy odnoszące się do praw i ograniczeń obowiązujących na podstawie licencji.
Kod Oryginalny to YetiForce.
Pierwotnym Programistą Kodu Oryginalnego jest YetiForce. Fragmenty stworzone przez YetiForce są przedmiotem praw autorskich. YetiForce © Copyright.

Współtwórca(y): ______________________________________.


YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492


©2024 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.