RELACJE
INWESTORSKIE

RAPORTY EBI

RAPORTY BIEŻĄCE 2024 R.

Raport Bieżący nr 3/2024 - 20.02.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 Statutu Spółki oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, podjął w dniu 15 lutego 2024 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii C w ramach kapitału docelowego. Na podstawie uchwały zostanie przeprowadzone podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.861.800 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) o kwotę 28.650 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 7.890.450 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 286.500 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii C"). W oparciu o postanowienie § 11 Statutu, za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd wyłączał w odniesieniu do Akcji Serii C w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z podjęta uchwałą Zarządu oraz uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego cena emisyjna równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii C. Akcje Serii C będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpi w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od podjęcia uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii C w ramach kapitału docelowego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w związku z podjęciem i następnie wykonaniem uchwały, zmieni się dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymają one następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.450 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 76.618.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 3) 286.500 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 2. Akcje serii A, Akcje serii B oraz Akcje serii C są akcjami zwykłymi."

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 1/2024 - 15.01.2024 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 13 lutego 2024 roku

- raport roczny za 2023 rok – 15 kwietnia 2024 roku

- raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 roku

- raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku

- raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

RAPORTY BIEŻĄCE 2023 R.

Raport Bieżący nr 15/2023 - 30.10.2023 r.

Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent"), informuje o podpisaniu w dniu 27 października 2023 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki z BGGM Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3489 ("Biegły Rewident"). Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024. Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2023 r. i 2024 r. został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale 1/10/2023 z dnia 25 października 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 14/2023 - 24.10.2023 r.

Zarząd spółki pod firmą YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 3/2023 z dnia 9 maja 2023 r. niniejszym informuje, iż z uwagi na finalizację prac nad raportem za III kwartał 2023 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 r., którego termin publikacji pierwotnie został ustalony na dzień 9 listopada 2023 r. Nowy termin publikacji raportu za III kwartał 2023 r. został wyznaczony na 31 października 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 13/2023 - 10.08.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Hostyńskiego. W załączeniu Emitent przekazuje informacje na temat powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Pliki:

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport Bieżący nr 12/2023 - 07.08.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 7 sierpnia 2023 wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do żadnej z uchwał objętych protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport Bieżący nr 10/2023 - 24.07.2023 r.

Zarząd spółki pod firmą YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 3/2023 z dnia 9 maja 2023 r. niniejszym informuje, iż z uwagi na finalizację prac nad raportem za II kwartał 2023 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r., którego termin publikacji pierwotnie został ustalony na dzień 14 sierpnia 2023 r. Nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2023 r. został wyznaczony na 31 lipca 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów pozostają bez zmian. Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 9 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 9/2023 - 10.07.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 10 lipca 2023 r. Emitent otrzymał od Pana Roberta Noworyty oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 10 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 8/2023 - 05.07.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 sierpnia 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("NWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 7/2023 - 29.06.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 29 czerwca 2023 wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do żadnej z uchwał objętych protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport Bieżący nr 6/2023 - 02.06.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa. ("ZWZ"). 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Pliki:
 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 3/2023 - 09.05.2023 r.

Zarząd spółki pod firmą YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 28 marca 2023 r. informuje niniejszym, iż z uwagi na finalizację prac nad raportem rocznym Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r., którego termin publikacji pierwotnie został ustalony na dzień 25 maja 2023 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. został wyznaczony na dzień 15 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów pozostają bez zmian. Uwzględniając wskazaną powyżej zmianę, raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

  • raport roczny za 2022 rok – 15 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 9 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 2/2023 - 29.03.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący nr 1/2023 - 28.03.2023 r.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

- raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

- raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 9 listopada 2023 r.

- raport roczny za 2022 r. – 25 maja 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492


©2024 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.