RELACJE
INWESTORSKIE

RAPORTY ESPI

RAPORTY BIEŻĄCE 2023 r.

Raport bieżący 9/2023 - 04.10.2023 r.

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") z uwagi na publikację raportów bieżących 7/2023 oraz 8/2023 Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 3 października 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") opublikowała komunikat informujący o wznowieniu z dniem 5 października 2023 r. obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. Obecnie obrót akcjami Spółki jest zawieszony na mocy decyzji KNF, a podstawą zawieszenia było podejrzenie manipulacji akcjami Spółki. Z powyższego komunikatu wynika również, iż KNF złożyła do organów ścigania w przedmiotowej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami Spółki.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż według najlepszej wiedzy decyzja KNF dotycząca zawieszenia obrotu akcjami Spółki nie była związana z działalnością Spółki, a grupy inwestorów dokonujących transakcji na jej akcjach.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, iż niezależnie od zaistniałej sytuacji Spółka prowadziła działalność operacyjną zgodnie z przyjętym kierunkiem rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 8/2023 - 26.09.2023 r.

Informacja o sposobie załatwienia skargi

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") z uwagi na publikację raportu bieżącego 7/2023 Emitenta niniejszym informuje, iż otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ("UKNF") zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi Emitenta, informujące o rozpatrzeniu skargi przez UKNF oraz uznanie jej za bezzasadną. Jednocześnie Emitent informuje, iż w przesłanym zawiadomieniu nie wskazano szczegółowych przyczyn uzasadniających zawieszenie obrotu akcjami Emitenta, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia obrotu akcjami.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 7/2023 - 16.08.2023 r.

Wniesienie skargi na działalność organu administracji publicznej

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż bezpośrednio po otrzymaniu informacji na temat zawieszenia obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Spółka podejmowała szereg czynności w celu ustalenia przyczyn zawieszenia obrotu akcjami, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia. Pomimo podjętych starań Spółka nie otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego żadnych szczegółowych informacji.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2023 roku Emitent na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł skargę na (i) zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta (ii) przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta, w szczególności poprzez ponadprzeciętnie długie i nieuzasadnione okolicznościami sprawy prowadzenie czynności analitycznych w przedmiocie powziętego przez Komisję Nadzoru Finansowego podejrzenia realizowania obrotu akcjami Emitenta w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów, a także (iii) naruszenie interesów Emitenta poprzez bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

Zdaniem Zarządu bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, prowadzi do rażącego naruszenia interesów majątkowych Spółki oraz jej akcjonariuszy. Obecna sytuacja może mieć długofalowe konsekwencje dla Spółki, w tym może negatywnie wpłynąć na plany rozwojowe Spółki, a w konsekwencji na przychody i wyniki finansowe. Zarząd Spółki informuje, iż podejmuje wszelkie dostępne kroki prawne mające na celu ochronę interesu Spółki, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom inwestorów prywatnych, którzy oczekują od Zarządu Spółki podjęcia zdecydowanych działań.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący 6/2023 - 07.08.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2023 roku.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2023 roku. Akcjonariusz: COSSFORT LTD liczba głosów - 17.560.591, procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu - 100% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 22,34%.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący z plikiem 5/2023 - 05.07.2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 7 sierpnia 2023 roku

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 sierpnia 2023 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("NWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący 4/2023 - 29.06.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku: 1. ALENLAR LTD liczba głosów - 46.658.350, procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu - 72,66% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 59,35%; 2. COSSFORT LTD liczba głosów - 17.560.591, procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu - 27,34% głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 22,34%.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący 3/2023 - 20.06.2023 r.

Złożenie pisma przedprocesowego w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż po dokonaniu przez Spółkę weryfikacji działalności poprzedniego Prezesa Zarządu Spółki, zdaniem Emitenta w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa oraz po jego odwołaniu z pełnionej funkcji, mogło dojść do wystąpienia nieprawidłowości dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w zakresie naruszenia zakazu konkurencji przez byłego Prezesa Zarządu. Skutków potencjalnych naruszeń nie można jednoznacznie oszacować. W związku z powyższym Spółka będzie podejmowała niezbędne kroki celem finalnego załatwienia przedmiotowej sprawy. W ramach tych działań Spółka w dniu 19 czerwca 2023 roku wystąpiła do byłego Prezesa z pismem przedprocesowym. Jednocześnie Spółka deklaruje, że jej intencją jest polubowne załatwienie przedmiotowej sprawy. Ze względu na osobę, w stosunku do której zostało złożone pismo przedprocesowe, Spółka uznała fakt złożenia wezwania za spełniający przesłanki istotności.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Raport bieżący z plikiem 2/2023 - 02.06.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa. ("ZWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

45477301_YetiForce_-_Ogloszenie_ZWZ_1.zip

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport bieżący 1/2023 - 13.04.2023 r

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka" informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 roku Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji "ESPI". W związku z powyższym, Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach prawa.


YetiForce S.A.
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa, Polska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 118-000-24-25
KRS: 0000940956
REGON: 008163492


©2023 YETIFORCE. ALL RIGHTS RESERVED.